Projekt „Przez sukcesje z Przewodnikiem”


 

Projekt „Przez sukcesje z Przewodnikiem” wspófinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, poddziałanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” (numer wniosku o dofinansowanie POWR.02.21.00-00-0028/18)

INFORMACJE O PROJEKCIE
“Przez Sukcesję z Przewodnikiem”

W przygotowaniach do procesu sukcesji przedsiębiorcom rodzinnym przydatne może być wsparcie doradców, którzy – w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE – zdiagnozują sytuację w firmie oraz wskażą potencjalne zagrożenia i szanse.

Wsparcie doradców pozwoli również na zewnętrzny, obiektywny ogląd poziomu profesjonalizacji firmy i jej gotowości sukcesyjnej w poszczególnych obszarach. To zaś może stać się podstawą przygotowania planu (strategii) sukcesji i jej wdrożenia.

ANALIZA STRUKTURY FIRMY RODZINNEJ

Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie.

Praca doradców w tym zadaniu będzie prowadziła do uzyskania zobiektywizowanej wiedzy o organizacyjnej, finansowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych obszarów, dla których wsparcie doradczo-szkoleniowe będzie najbardziej istotne.

DZIAŁANIA DORADCZE

Zasadniczą część wsparcia w projekcie stanowić będą działania doradcze ‍, przy czym oferowane wsparcie będzie dostosowane do potrzeb  firmy,   wykazanych  na  wcześniejszym  etapie.  Ostatecznym   celem   tego zadania będzie wspólne – doradców, rodziny właścicielskiej i kierownictwa firmy – wypracowanie strategii sukcesyjnej.

SPORZĄDZENIE TZW. STRATEGII SUKCESJI

Kolejnym zadaniem projektu będzie przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wdrażanie działań pro-sukcesyjnych może być działaniem długotrwałym, a zmiany otoczenia i bieżącej sytuacja firmy i rodziny może wymagać aktualizacji wypracowanej strategii. Łączny czas trwania pierwszych trzech etapów projektu szacowany jest na jeden kwartał.

W ramach programu sporządzana jest tzw. Strategia Sukcesji czyli kompleksowy plan działania pozwalający na wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez następców prawnych.

Celem strategii jest zwiększenie wpływu i zaangażowania członków rodziny zarówno na zarządzanie, jak i efektywność funkcjonowania podmiotów rodzinnych.

Celem pozostaje zidentyfikowanie czynników określających zmienne, które mogą wpływać i pozytywnie oraz negatywnie na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo rodzinne.

Głównym zamiarem pozostaje skuteczne zaplanowanie i implementacja założeń strategii sukcesji czyli realizacji scenariusza przekazania własności oraz wiedzy przez aktualnego właściciela wybranemu następcy prawnemu, który zapewni kontynuację przedsiębiorstwa rodzinnego.

Priorytetem pozostaje zaplanowanie i przeprowadzenie pierwszej zmiany na stanowiskach zarządczych oraz przekazania własności, które obarczone pozostają wieloma trudnościami związanymi z profesjonalizacją, ekspansją, globalną konkurencją, innowacyjnością, transformacją cyfrową, które wpływają na postrzeganie procesów dystrybucji i sprzedaży.

Intencją strategii sukcesji jest połączenie głównych celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania rodziny tj.

  1. Osiąganie celów ekonomicznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa finansowego członkom rodziny
  2. Rozwój poprzez zatrudnianie osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz stwarzanie szans rozwoju członków rodziny poprzez dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymagań
  3. Organizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz organizacja życia rodzinnego

Celem strategii sukcesji jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego w wymiarze międzypokoleniowym. Dokument ten stanowić ma scenariusz przekazania własności, władzy i wiedzy przez aktualnych właścicieli przedsiębiorstwa rodzinnego (Nestora), swojemu następcy tj. Sukcesorowi, który będzie w przyszłości w stanie zapewnić kontynuację i rozwój rodzinnego biznesu.

Szczegółowymi celami niniejszej Strategii Sukcesji są:

zakomunikowanie chęci przekazania w przyszłości władzy następnemu pokoleniu;
stworzenie wspólnie przez całą rodzinę wizji przyszłości firmy,
zaplanowanie przygotowania firmy do przeprowadzenia sukcesji;
zaplanowanie przygotowania sukcesora do przeprowadzenia procesu transferu własności, władzy i wiedzy.

MONITORING WDROŻENIA

Ostatnim elementem projektu będzie monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy po kwartale i po roku od rozpoczęcia wdrożenia będą pozyskiwać informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badać przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu.