Masz firmę?

KPLA oferuje wsparcie prawne dla firm

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z rozwojem firmy? Chcesz otrzymać bezzwrotną pomoc prawną finansowaną w całości z funduszy PARP? Zgłoś się do nas! KPLA przygotuje całość dokumentacji, w tym wypełni za Ciebie wymagany przez PARP wniosek.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 30 września 2020 roku

Dla kogo?

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
 • prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat osiągając przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata
 • posiadasz dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego (np. list intencyjny).

Co zyskasz?

 • obsługa prawna due diligence spółki oraz wsparcie w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej / umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyk z punktu widzenia Twojego biznesu
 • analiza lub przygotowanie umów z kontrahentami oraz wsparcie negocjacyjne konsultacje prawne związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością
 • maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 25 tys. zł i jest w 100% finansowana z budżetu państwa (nie wymaga wkładu własnego)
 • na realizację Programu przeznaczono łącznie 1.100.000,00 zł.

Terminu naboru?

 • termin składania wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się dnia 22 lipca 2020 r., do 30 września 2020 r. lub
 • do wyczerpania dostępnej puli.

 

Zakres wsparcia


 
Kierując swoją ofertę do przedsiębiorstw, KPLA specjalizuje się w szczególności w doradztwie w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.:
 • bieżąca obsługa procesów korporacyjnych (obsługa organów spółki, organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, emisja obligacji itp.);
 • zakładanie i rejestracja spółek;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, w zakresie związanym z działalnością gospodarczą;
 • due diligence spółek i przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa majątku.
KPLA świadczy również usługi związane z prawem autorskim, własności przemysłowej i innych praw pokrewnych, obejmujące m.in.:
 • obsługa procesów związanych z ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych, w tym rejestracja znaków towarowych;
 • opracowanie umów i innych dokumentów związanych z przenoszeniem praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych, know-how.