Zmiany w prawie podatkowym w 2019 roku

Poniżej prezentujemy zestawienie zmian w prawie podatkowym przygotowanych na rok 2019.

 1. Danina solidarnościowa – nowy podatek obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku wobec osób fizycznych, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Obowiązek jego wskazania wystąpi w deklaracji w 2020 roku (obejmującej rozliczenia za 2019 rok). Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma przychodów z zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-40) z wyłączeniem kosztów podatkowych i składek na ZUS. Nadwyżka, powyżej progu równego 1 mln zł opodatkowana będzie stawką 4%. Dochody zasilać będą utworzony fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Fundusz będzie zasilany również poprzez obowiązkowe składki w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składki na fundusz pracy.

 

 1. Exit tax – nowy podatek od niezrealizowanych zysków. Podatek zapłacą osoby przenoszące firmę lub jej aktywa do innego państwa. Dla osób prawnych stawka wynosić będzie 19%, natomiast dla osób fizycznych 19% bądź 3%. Podatek będzie obliczany na podstawie wartości rynkowej firmy. Danina będzie obowiązywała, gdy wartość przenoszonego przedsiębiorstwa lub jego części przekroczy 2 mln zł. Od sumy powyżej tego progu, zostanie potrącone 19%.
  W przypadku osób fizycznych, podatek będą musiały zapłacić osoby, które od co najmniej 5 lat mieszkają w Polsce. Podatek będzie obejmował przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. To wszystko od przychodów powyżej 2 mln zł.

 

 1. Mały CIT 9% – obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 roku (od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku). Obniżka stawki CIT z 15% do 9% obejmie jedynie firmy, w których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln EUR netto oraz posiadające status tzw. małych podatników (przychód za poprzedni rok podatkowy nie jest wyższy niż 1,2 mln EUR brutto). Wyżej wymienione przesłanki musza wystąpić łącznie. Wartości przeliczane będą wg. średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP. Limit 1,2 mln EUR nie może być zatem przekroczony w poprzednim i bieżącym roku podatkowym. Analizując rok poprzedni pod uwagę należy brać kwotę brutto, natomiast już w roku bieżącym kwotę netto.
  Obniżoną stawkę CIT będą mogły stosować, również firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność, przy czym będą musiały spełnić warunki wymienione w ustawie. W celu zastosowania stawki 9% w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto. Z możliwości skorzystania z obniżonej stawki wyłączone są podatkowe grupy kapitałowe. Nowa stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż „zyski kapitałowe”. Stawka nie może być stosowana w przypadku spółek dzielonych, a także podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10 tyś EUR, a także sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Te ograniczenia dot. tylko i wyłącznie roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład oraz roku kolejnego.

 

 1. Nowa ulga podatkowa w CIT tzw. innovation box / IP box – ulga polegająca na preferencyjnym opodatkowaniu dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej. Chodzi przykładowo o patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Od stycznia 2019 roku wpływy z tego tytułu będą opodatkowane stawką 5%. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej związanej z wytwarzaniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej oraz ich komercjalizacja.

 

 1. Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut – przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych w PIT i do zysków kapitałowych w CIT. Stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Tymczasowo, bowiem do 30 czerwca 2019 roku zniesiono PCC od walut wirtualnych, ze względu na konieczność wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej kwestii.

 

 1. Od 2019 roku urzędnicy KAS przygotują za podatników deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 (osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę oraz osiągające zyski z papierów wartościowych). Deklaracje będą automatycznie przygotowywane i udostępniane w wersji elektronicznej w oparciu o informacje zawarte w ubiegłorocznych deklaracjach, a także uzyskane od podatników. Tzw. „twój e-pit” będzie dostępny dla podatników poprzez aplikacje na portalu podatkowym. Dostęp będzie wymagał uwierzytelnienia profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji deklaracji podatkowych). Wgląd ma rozpocząć się od 15 lutego 2019 roku. Podatnik będzie mógł zaakceptować PIT przygotowany przez urzędników, wprowadzić w nim zmiany dot. preferencji podatkowych czy przekazania 1% podatku na org. pożytku publicznego lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się poprzez samodzielne sporządzenie deklaracji. Jeżeli podatnik nie wykona żadnej aktywności, PIT przygotowany przez urzędników zostanie zaakceptowany automatycznie z końcem okresu rozliczeniowego.

 

 1. Kwota wolna od podatku:
 2. Podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku
 3. Podatnik, który zarobił od 8000 zł – 13000 zł odprowadzi podatek w wysokości od 8000 zł do 3091 zł (im większy dochód tym niższa kwota od podatku)
 4. Podatnik, który osiągnie dochód wyższy niż 13000 zł ale niższy niż 85528 zł – kwota wolna wyniesie 3091 zł
 5. Podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochód z przedziału 85528 zł do 127000 zł – kwota wolna od podatku wyniesie odpowiednio od 3091 zł do 1 zł.
 6. Podatnik, który osiągnął dochód powyżej 127000 zł nie korzysta z możliwości zastosowana kwoty wolnej od podatku.

 

 1. Nowe źródło przychodów w PIT – w formularzach PIT przesłanych za 2018 rok, do pozycji dot. źródeł przychodu można będzie wpisać działalność nierejestrową. Ta zaliczana będzie do tzw. innych źródeł przychodu. Jest to konsekwencją uznania działalności nierejestrowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, która przez ostatnie 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej. Przychód należny z wykonywania takiej działalności nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018 roku). Przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej.

 

 1. Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków wynikających z zatrudnienia małżonka i małoletnich dzieci w prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwie. Utrzymany zostaje zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu pracy własnej przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny z wyłączeniem ww. małżonka oraz niepełnoletnich dzieci, których zatrudnienie będzie regulowane w kontekście kosztów na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zatrudnieniu osób spoza rodziny.

 

 1. Eksploatacja auta prywatno–firmowego – wydatki związane z eksploatacją samochodu w celach służbowo-prywatnych (przykładowo: koszt paliwa, serwisowania, napraw, zakupu części) będą stanowiły koszt na poziomie 75% kwoty netto widniejącej na fakturze zakupowej, a nie jak wcześniej zapowiadano tylko 50%. Jednocześnie, niezmiennie 100% wydatków eksploatacyjnych będzie kosztem przedsiębiorstwa w przypadku aut używanych wyłącznie w celach służbowych, rozliczanych w tym przypadku w oparciu o szczegółową ewidencję przebiegu. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku podatku VAT, odliczenie dla samochodów użytkowanych w celach służbowo-prywatnych będzie podlegać jedynie 50% kwoty podatku wskazanej na fakturze zakupowej. Istotne jest również, iż ograniczenie w odliczeniu ww. wydatków dot. tylko tych przedsiębiorców, którzy nie złożą do US odpowiedniego oświadczenia dot. wykorzystywania auta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

 

 1. Złożone po terminie wspólne rozliczenie roczne (zarówno małżonków, jak i osób samotnie wychowujących dziecko) nie pozbawi prawa do wspólnego rozliczenia. Ta zmiana wyjątkowo wejdzie od 2018 roku (a więc obejmie już zeznania za rok 2018, składane do końca kwietnia 2019 roku).

 

 1. Kopie certyfikatów rezydencji – nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Uproszczenie obejmie jednak tylko wskazane w art. 29 ust.1 pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy o CIT. Chodzi tutaj przede wszystkim o dochody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji. Aby skorzystać z kopii certyfikatu rezydencji, należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie będą jednak mogły być wyższe niż 10 tys. zł rocznie. Istotnym warunkiem ma być także, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Do końca 2018 roku zgodnie z przepisami organy skarbowe akceptują tylko oryginał lub tzw. elektroniczny certyfikat rezydencji. Wersja elektroniczna certyfikatu jest dopuszczalna, gdy istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, a obie te formy mają równorzędny status lub jeśli zgodnie z przepisami prawa państwa kontrahenta dokument dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej do pobrania z oficjalnej strony zagranicznego urzędu.

 

 1. Mały ZUS – Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, tzw. „małego ZUS”. Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63 tys. zł), będzie mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Należy również pamiętać, że w przypadku skorzystania z „małego ZUS”, obniżeniu ulegną również świadczenia wypłacane przez ZUS, np. emerytura, zasiłek chorobowy itp.

 

 1. Kasy fiskalne online (automatycznie przesyłające informacje o transakcjach) – Mimo zapowiedzi wprowadzenia obowiązkowych kas fiskalnych online dla określonych branż od 2019 roku, przepisy regulujące tę kwestie jeszcze nie weszły w życie. Oznacza to brak obowiązku ich posiadania.

 

 1. Wypłata ma konto – Od 1 stycznia 2019 roku podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przelew na rachunek bankowy pracownika. Inny sposób wypłaty wynagrodzenia (np. gotówką) będzie możliwy jedynie na wniosek pracownika. W związku z powyższym wszyscy pracownicy, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie za pracę wypłacane gotówką, powinni otrzymać informację od pracodawcy o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę lub złożenia wniosku / oświadczenia o kontynuowanie wypłacania wynagrodzenia w formie gotówkowej.

 

 1. Lista obecności pracowników – ewidencja czasu pracy (listy obecności) powinna zawierać dla każdego dnia pracy: godzinę przyjścia i wyjścia pracownika. Wykonywanie obowiązku zbierania informacji o czasie pracy pracowników musi odbywać się zgodnie z przepisami RODO. Oznacza to, iż listy obecności lub ewidencje czasu pracy powinny być prowadzone dla każdego pracownika osobno. Listy nie powinny być wspólne dla wszystkich pracowników.

 

 1. Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – okres przechowywania został skrócony z 50 lat do 10 lat. Okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Regulacja obejmuje pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku lub później.

 

 1. Podniesiony limit amortyzacji – limit amortyzacji zostanie podniesiony w przypadku nabycia pojazdów osobowych z kwoty 20 tyś EUR do kwoty 150 tyś zł w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi oraz 225 tyś zł dla samochodów z silnikami elektrycznymi. Limitem 150 tyś zł i 225 tyś zł zostanie objęty, także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie brak takiego limitu). Limity nie będą stosowane do leasingodawców, wynajmujących samochody oraz innych podmiotów, które prowadzą działalność w tym zakresie.