Zasady dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYRAŻANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2018 ROKU

W dniu 25 maja 2018 roku wejdą w życie przepisy RODO, które wprowadzają bardzo wiele istotnych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, dotyczących m.in. klauzuli wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Z tego powodu powstaje konieczność ponownego sformułowania klauzuli zgody w taki sposób, aby spełniała ona wymagania określone w RODO.

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Definicja zgody osoby, której dane dotyczą, została wskazana w art. 4 pkt 11 RODO. Jest nią dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami została ona znacznie rozbudowana i wymaga uwzględnienia w niej wielu elementów.

Zasady formułowania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być zredagowana:

  • w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie,
  • jasnym i prostym językiem, wskazując jednocześnie cel przetwarzania danych,
  • w sposób wyróżniający ją spośród pozostałych kwestii, jeżeli jest ona wyrażana w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii (np. poprzez otoczenie jej ramką, zastosowanie odpowiedniej czcionki).

Wskazane powyżej warunki oznaczają, że osoba wyrażająca zgodę musi mieć zapewniony rzeczywisty wybór, co oznacza, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych nie będzie się dla niej wiązało z żadnymi negatywny konsekwencjami. W konsekwencji administrator nie może uzależniać wykonania umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ wówczas zgoda taka nie będzie posiadać przymiotu dobrowolności. Administrator nie może również zbierać zgód w sposób dorozumiany, niewymagający aktywności osób ich wyrażających, ponieważ w takim wypadku nie będzie mógł wykazać, że zgoda taka została skutecznie udzielona, co może skutkować przetwarzaniem danych osobowych bez postawy prawnej.

Ponadto osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi zostać poinformowana o możliwości wycofania w każdym momencie wyrażonej zgody.

Znaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na gruncie przepisów RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niejednokrotnie jedyną podstawą do przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że tylko po jej udzieleniu przez osobę, której dane dotyczą, administrator ma prawo do dokonywania operacji związanych z danymi osobowymi. W przypadku wycofania zgody bądź udzielenia jej przez osobę, której dane dotyczą, w sposób naruszający przepisy RODO, nie jest ona wiążąca, natomiast dalsze przetwarzanie danych przez administratora jest wobec braku innych podstaw, pozbawione podstawy prawnej, co może skutkować nałożeniem przez organ nadzorczy wysokich kar finansowych.

Biorąc pod uwagę, iż do 25 maja 2018 r. nie zostało już zbyt wiele czasu, każdy przedsiębiorca będący administratorem danych osobowych powinien jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki w celu stworzenia nowych formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych bądź zaktualizować te, które posiada tak, aby spełniały wymagania wskazane w RODO.