Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej

Rosnąca popularność spółek komandytowych w Polsce jednoznacznie wskazuje, że jest to obecnie czołowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej pozwala zamienić sprawną już metodę, na najbardziej efektywny model zarobkowania z możliwych. Niezawodnie działająca optymalizacja podatkowa oraz wyłączenie odpowiedzialności odpowiedzialności przy równoległym ograniczeniu kosztów sprawia, że jest to model zarówno bezpieczny, jak i niezwykle opłacalny.

Śmiało można zatem stwierdzić, że przekształcenie jednoosobowej działalności w wymienioną wyżej spółkę musi zostać uznane za trafiony pomysł.

Według obowiązujących obecnie przepisów osoba wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności jedynie w spółkę kapitałową (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), lecz już nie w spółkę osobową, do których grona zalicza się spółka komandytowa. Pokonanie tej przeszkody jest bardzo proste, a mianowicie wystarczy przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a dopiero w dalszej kolejności – w spółkę komandytową. Jest to rozwiązanie, któremu można przypisać wiele zalet, jednakowoż warto nie zaprzestawać jedynie na tym. Wydaje się, że jeszcze bardziej atrakcyjną metodą na zwiększenie swojego zysku jest ponadto założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uczynienie jest wspólnikiem nowopowstałej spółki komandytowej.

Efektem tego będzie tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zaliczana do jednych z najbardziej efektywnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Czy warto przekształcać swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę komandytową?

Przewaga efektywności spółki komandytowej, jako spółki osobowej, nad spółkami kapitałowymi wynika przede wszystkim z braku tzw. podwójnego opodatkowania. Udział w zysku spółki, do którego uprawniony jest wspólnik podlega wyłącznie podatkowi od osób fizycznych, jedynie minimalny zysk przeznaczony dla spółki z o.o. będzie podlegał dwóm podatkom. W przypadku spółek kapitałowych zysk spółki zostaje pomniejszony o podatek od osób prawnych, a także od osób fizycznych. Pierwszy zostaje nałożony bezpośrednio na zysk spółki, a drugi na wypłacaną wspólnikowi dywidendę.

Innymi słowy – konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej pozwala najlepiej zoptymalizować prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uzyskanie możliwe największych zysków przy możliwe jak najmniejszym ryzyku.

Ułatwieniem dla dokonania opisanego wyżej przekształcenia, jest przyjęta w kodeksie spółek handlowych zasada kontynuacji. Wynika z niej, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym również prawa i obowiązki administracyjne – zezwolenia, koncesje i ulgi. Niewątpliwie dodatkową zachętą do zmiany formy prowadzenia działalności jest również możliwość zachowania jej istnienia po śmierci przedsiębiorcy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej śmierć przedsiębiorcy jest równoznaczna z wygaśnięciem wszystkich przysługujących mu praw i obciążających go obowiązków natury administracyjnej, a także prowadzi do wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Spółka komandytowa?

Charakterystyczną cechą spółki komandytowej jest występowanie w niej dwóch rodzajów wspólników – komplementariusza – mającego co do zasady uprawnienie do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, lecz równocześnie odpowiadającego za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz komandytariusza, którego wpływ na działalność spółki jest ograniczony, podobnie jak odpowiedzialność za zobowiązania – odpowiada on bowiem za długi jedynie do oznaczonej w umowie spółki kwoty (sumy komandytowej) lub też nie ponosi jej wcale – kodeks spółek handlowych stanowi, że komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki – oznacza to, że jeżeli suma komandytowa równa jest kwocie 100 zł, a wniesiony przez niego wkład ma taką samą wartość – nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Przy czym wkładem komandytariusza do spółki nie mogą być udziały w spółce z o.o., jeżeli jest ona komplementariuszem w tej samej spółce. Istnienie inwestora aktywnego (komplementariusza) i pasywnego (komandytariusza) zbliża zatem w swojej konstrukcji spółkę komandytową do spółek kapitałowych, jednak jej działalność pozostaje zdecydowanie mniej sformalizowana.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej zasadza się na tym, że w rolę inwestora aktywnego, a więc komplementariusza, wchodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w rolę inwestora pasywnego – komandytariusza – osoba fizyczna, przy czym osoba fizyczna jest również jedynym udziałowcem wspomnianej spółki z o.o. Pozwala to znacznie ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przy jednoczesnym zachowania pełnej kontroli nad prowadzonym przedsiębiorstwem. Sprawy spółki prowadzi inwestor aktywny, lecz jako osoba prawna czyni to poprzez swoje organy – zarząd, którego jedynym członkiem może być wspólnik pasywny. W praktyce wiec komplementariusz, osoba fizyczna, może zarządzać spółką komandytową i był wolny od odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność osoby fizycznej wskazana w umowie spółki może być ograniczona do minimum, zatem za zdecydowaną większość zobowiązań odpowiadać ze swojego majątku będą jedynie spółki – komandytowa jako osoba zaciągająca zobowiązania oraz z o.o. – jako wspólnik aktywny – komplementariusz. Spółka z o.o., komandytariusz, odpowiada całym swoim majątkiem, co w praktyce ogranicza się do kwoty 5000 zł – tyle wynosi jej minimalny kapitał zakładowy. Dodatkowym aspektem przemawiającym za atrakcyjnością tej konstrukcji, jest możliwość umownego podziału zysków spółki komandytowej. Oznacza to, że spółka z o.o. może ponosić odpowiedzialność za całość zobowiązań spółki komandytowej przy minimalnym udziale w zysku, a majątek osobisty wspólnika pasywnego – komandytariusza pozostanie nienaruszony.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2017 roku do rejestru REGON wpisanych było 30,7 tys. spółek komandytowych, których liczebność wzrosła o 19,5% w stosunku do 2016 roku, jednocześnie zbliżając się w swojej liczbie do spółek jawnych (36,4 tys., wzrost 0,1% w stosunku do 2016 roku), znajdujących się od wielu lat na drugim miejscu spośród zarejestrowanych spółek prawa handlowego. Dynamika wzrostu zakładanych spółek komandytowych jest zauważalna na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat – jeszcze w 2010 roku ich suma wynosiła niespełna 6,5 tysiąca. Można zatem śmiało przypuszczać, w najbliższym czasie spółki komandytowe prześcigną w swojej liczby spółki jawne i staną się, po spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, drugą najczęściej zakładaną spółką prawa handlowego w Polsce.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kancelarią KPLA:

tel/fax: 12 422 80 96
e-mail: kancelaria@kpla.com.pl