Regulacje prawne wprowadzone w celu skutecznej walki z tzw. koronawirusem!

 

Gwałtowne rozpowszechnianie się wirusa COVID-19 tzw. koronawirusa na terenie Polski było powodem uchwalenia specjalnej specustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Ustawa określa zasady oraz tryb podejmowania działań mających na celu walkę z wirusem.

Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z nowymi regulacjami oraz wytycznymi!

  1. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas obowiązków określonych w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania czyli w formie pracy zdalnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa!
  1. Objęcie kwarantanną lub zarażenie wirusem stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Oznacza to, iż pracodawca ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy i wypłacić wynagrodzenie (wynagrodzenie takie jak w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim), a ewentualnie później zasiłek chorobowy!
  1. Zgodnie z decyzją władz państwowych zamknięte zostały szkoły, przedszkola, żłobki, kina, teatry a także odwołane imprezy masowe. Na razie do 25 marca, jednak ten termin może zostać przedłużony. Rodzice mogą zostać oddelegowani od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem i liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni! Opiekun musi być jednak ubezpieczony! Wspomniany zasiek przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia, którzy są objęcie ubezpieczeniem chorobowym bez względu na podstawę świadczenia pracy (umowę o pracę, umowę zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej).

Zasiłek może pobierać jeden rodzic lub może być on podzielony na rodziców. Nie ma możliwości przyznania zasiłku obydwojgu opiekunów. Przysługuje on w tej samej wysokości niezależnie od liczby dzieci! Dodatkowy zasiłek przysługuje niezależnie od tzw. zasiłku opiekuńczego czyli w sumie rodzic może uzyskać, aż 74 dni zasiłku!

W celu skorzystania z dodatkowego zasiłku konieczne jest złożenie oświadczenia i przedłożenie go do pracodawcy (zleceniodawcy), a w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej bezpośrednio do ZUS-u. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej ZUS-u!

  1. Osoby podejrzewane o zachorowanie oraz osoby chore podlegają obowiązkowej hospitalizacji!

  1. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami zarażonymi podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeśli tak postanowią odpowiednie służby inspekcji sanitarnej! Okres kwarantanny wynosi 14 dni!

  1. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego możliwe będzie wydzielenie specjalnych obszarów na terenie Polski wraz ze wskazaniem rodzaju stref oraz zastosowaniem tam wymaganych i nadzwyczajnych działań!

  1. Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych!

  1. W drodze rozporządzania zostały ustalone maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystywane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi!

W najbliższym czasie mają zapaść kolejne decyzje w sprawie podejmowanych działań, w szczególności mających pomóc przedsiębiorcom oraz pracownikom. Wśród pomysłów pojawiają się:

– możliwość odroczenia terminów płatności podatków oraz danin publicznych, a także kredytów hipotecznych,

– wypłacanie przedsiębiorcom rekompensat za poniesione straty (jeśli obroty przedsiębiorstwa spadną o 15% w związku z koronawirusem)

– udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców.

Aktualnie, to tylko pomysły przedstawicieli władz publicznych oraz przedstawicieli poszczególnych ministerstw. Na konkretne decyzje musimy poczekać! Będą one zależne od sytuacji w państwie!