Profesjonalne pełnomocnictwo i jego zalety

Postępowania przed organami publicznymi- sądami, urzędami, instytucjami- po częstokroć wiążą się z koniecznością znajomości szeregu procedur, przepisów prawa materialnego.

Ustawodawca, kierując się w pierwszej kolejności interesem obywatela przewiduje, iż osoba dokonująca czynności przed organami publicznymi (i nie tylko) może być reprezentowana, występować wraz z (profesjonalnym) pełnomocnikiem.

Tak, też, zgodnie z art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego, „strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników”. Analogicznie sprawa uregulowana jest w Kodeksie postępowania karnego, w myśl którego oskarżony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, natomiast „strona inna niż oskarżony mogą ustanowić pełnomocnika”. Tak samo sprawa uregulowana jest w zakresie postępowań przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Szczegółowe przepisy wskazują precyzyjnie, kto może pełnić funkcję pełnomocnika.

Z powyższego wynika, iż pełnomocnik dokonuje czynności w imieniu osoby zastępowanej i na jej rachunek; wszelkie podejmowane czynności mają bezpośredni skutek dla Mocodawcy.

Jak słusznie wskazuje orzecznictwo, „niezależnie od tego czy pełnomocnik został ustanowiony z urzędu (w sytuacji, gdy strona nieposiadająca środków pieniężnych zwolniona od kosztów sądowych wnioskowała także o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu), czy działa na podstawie umocowania pochodzącego bezpośrednio od strony, jego zakres działania jest identyczny. Ustanowienie pełnomocnika procesowego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego przez stronę, a działanie na podstawie tego umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (post. SN z 24.2.2006 r., II CZ 1/06, Legalis).”

Mimo faktu, iż korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co do zasady, nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem obywatela, dokonując czynności przed organami publicznymi, czy też wchodząc w spór z innymi, warto rozważyć wszelkie argumenty przemawiające za jego ustanowieniem.

Pomoc pełnomocnika- adwokata w sprawie może wpłynąć pozytywnie na jej wynik, przebieg oraz przede wszystkim, gwarantuje pewność i kompleksowe zadbanie o całokształt okoliczności.