NEWSLETTER 05/06/2020

Wtorek, 30 czerwca 2020 roku

 

NEWSLETTER

05/06/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1.  DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW FGŚP BEZ KONIECZNOŚCI WPROWADZANIA PRZESTOJU EKONOMICZNEGO LUB OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY – Kolejna wersja Tarczy Antykryzysowej tzw. 4.0 wprowadza możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) bez obowiązku wprowadzania obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego. Dofinansowanie wynosi do ½ wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne. To zdecydowane ułatwienie, bowiem ogranicza rozbudowane formalności!

Rozszerzenie omawianego instrumentu jest skierowane do przedsiębiorców, którzy spełniają przesłanki ekonomiczne tj. spadek obrotów gospodarczych, a nie wprowadzili wyżej wymienionych mechanizmów. Wiele firm odnotowało wymagany spadek obrotów gospodarczych o 15% lub 25%, jednak nie zdecydowało się wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego z powodu sformalizowanego procesu ich wdrażania przykładowo obowiązku zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników wybranymi w drodze wyborów. W czasie pandemii i stosowania systemu pracy zdalnej utrudnione pozostawało zgromadzenie wszystkich pracowników, w celu wyboru ich przedstawicieli.

Wymagane jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o 15% lub 25% w wyniku epidemii COVID-19. Pomoc można uzyskać przez okres 3 miesięcy. Należy wskazać, iż obowiązuje zakaz finansowania tego samego celu z dwóch różnych źródeł, co oznacza, iż przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tylko i wyłącznie gdy nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie ich wynagrodzeń.

Pracodawca korzystający z pomocy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń. Wnioski należy składać poprzez portal praca.gov.pl.

2.  OSTATNI DZIEŃ NA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – 30 czerwca 2020 roku upływa termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez podmioty, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Sprawozdanie finansowe można sporządzić za pośrednictwem aplikacji „e-Sprawozdania Finansowe” stworzonej i udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja tworzy pliki w formacie XML w odpowiedniej strukturze.

Sprawozdanie musi zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki. W sytuacji powołania zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 31 lipca 2020 roku sprawozdanie należy wysłać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Termin został przedłużony, z uwagi na wprowadzony stan epidemii.

Aplikacja umożliwia wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego, ich zapisanie, przygotowanie sprawozdania przez podmioty składające sprawozdanie finansowe do Szefa KAS, podpisanie pliku oraz otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą złożyć roczne sprawozdanie finansowe albo oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Realizacja ustawowego wymogu możliwa jest wyłącznie elektronicznie. Nie ma możliwości składania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Sprawozdanie finansowe lub oświadczenie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Istnieje możliwość złożenia sprawozdania/oświadczenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych lub system S24!

3.  DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY OFEROWANE PRZEZ PARP ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji na kapitał obrotowy. Środki przeznaczone na dotacje pochodzą z dwóch europejskich programów operacyjnych zależnych od województwa. Wnioski można składać od 15 czerwca – 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków.

Średni przedsiębiorca to podmiot zatrudniający więcej niż 49 i mniej niż 250 pracowników! Roczny obrót firmy nie może przekroczyć 50 mln euro lub roczna suma bilansowa kwoty 43 mln euro (uwzględnia się podmioty powiązane). Celem projektu jest utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz poziomu zatrudnienia przez średnich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Firma musi zanotować spadek obrotów gospodarczych o 30% (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca bieżącego toku lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku). Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na regulowanie kosztów funkcjonowania firm, bieżące funkcjonowanie oraz finansowanie kapitału obrotowego czyli opłacanie mediów, najem powierzchni lub zakup towarów.

Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc musi spełnić kryterium zatrudnienia (określona liczba zatrudnionych pracowników), kryterium finansowe (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej) oraz kryterium powiązań łączących firmę z innymi podmiotami.

Pomoc skierowana jest do firm, które odczuły negatywne skutki epidemii, stąd znajdowanie się w trudnej sytuacji finansowej lub zaleganie z podatkami (składkami na ZUS) na dzień 31 grudnia 2019 roku przekreśli możliwość skorzystania z oferowanego rozwiązania! Uzyskana kwota zależna jest od iloczynu okresu i liczby pracowników z uwzględnieniem stawki dla każdego poziomu zatrudnienia czyli odpowiednika liczby etatów. Okres finansowania wynosi od 1-3 miesięcy.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl