NEWSLETTER 04/11/2020

Wtorek, 24 listopada 2020 roku

 

NEWSLETTER

04/11/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. TARCZA FINANSOWA 2.0 PRAWDOPODOBNIE OD STYCZNIA 2021 ROKU – Polski Fundusz Rozwoju prowadzi pracę nad Tarczą Finansową 2.0, która ma zostać dedykowana dla branż najbardziej poszkodowanych wprowadzonymi obostrzeniami np. gastronomiczna, fitness i transportowa. PFR chce uruchomić nowe mechanizmy pomocowe w styczniu 2021 roku. Beneficjentami zostaną mali i średni przedsiębiorcy z prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD. Rozwiązanie ma zapewnić skierowanie pomocy bezpośrednio do firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku drugiej fali epidemii COVID-19. Zgodę musi wyrazić jednak Komisja Europejska. Maksymalna kwota pomocy może wynieść nawet 3 mln euro. Wnioski będą składane elektronicznie.

Weryfikacji będzie podlegać spadek obrotów gospodarczych oraz liczba zatrudnionych pracowników w oparciu o dane dostępne w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i GUS-ie. Możliwe będzie umorzenie do 100% otrzymanego wsparcia w ramach pierwszej wersji tarczy (do tej pory możliwe było umorzenie tylko 75%), nawet jeśli firma nie utrzymała deklarowanego stanu zatrudnienia! Aktualnie, nie wiadomo jakie kody PKD będą uprawniały do skorzystania z pomocy. Branż bezpośrednio poszkodowanych w wyniku epidemii jest bardzo dużo.

2. SYSTEM INFORMACJI FINANSOWEJ CZYLI NOWY POMYSŁ MINISTERSTWA FINANSÓW – W resorcie finansów rozpoczęły się prace nad nowym mechanizmem, który umożliwi gromadzenie i przetwarzanie informacji o rachunkach bankowych. Zgodnie z założeniami, wykaz ma zawierać rachunki bankowe, rachunki w SKOK-ach oraz rachunki papierów wartościowych. Dostęp do bazy rachunków będą miały organy państwowe, Sądy, Prokuratura, Policja, CBA oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż zmiany umożliwią gromadzenie danych, w celu typowania rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej.

Głównym celem regulacji jest implementacja i dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji obejmujących walkę z przestępstwami gospodarczymi i praniem brudnych pieniędzy. Nowe regulacje mają wejść w życie w marcu 2021 roku.

3. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI? – TYLKO NA KONTO Z WYKAZU PODATNIKÓW – od stycznia 2020 roku transakcje obejmujące kwotę powyżej 15 000 zł muszą być dokonane w formie przelewu bankowego na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT tzw. Biała Lista. Tylko taki sposób uregulowania należności zapewni bezpieczeństwo oraz brak ewentualnych konsekwencji finansowych. W przypadku braku realizacji opisanego obowiązku niemożliwe będzie zaliczenie danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Dokonanie płatności na rachunek inny niż wykazany w spisie może spowodować odpowiedzialność solidarną wraz ze sprzedającym, za jego zaległości podatkowe w części, która przypada za daną płatność.

4. ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY PRACOWNIKA – co robić? – Pracownik nabywa uprawnienie do skorzystania z urlopu wypoczynkowego od 1 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego. W zależności od przepracowanego okresu, pracownikowi może przysługiwać 20 albo 26 dni urlopu w roku. Osoby pozostające w stosunku pracy w niepełnym wymiarze (np. 1/2, 1/4, 1/8 etatu) mają prawo do urlopu wypoczynkowego przeliczonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Co do zasady, urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu w 2020 roku, to pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego do 31 grudnia 2020 roku. Jeśli udzielenie urlopu wypoczynkowego nie jest możliwe, uprawnienie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy, jednak urlop powinien być wykorzystany do końca września 2021 roku. W praktyce, często dochodzi do konieczności wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop przykładowo w sytuacji rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent jest wyliczany w oparciu o współczynnik urlopowy i zwalnia pracodawcę z obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu.

Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kobieta chciałaby skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, wtedy wniosek jest wiążący.

Pracownikowi przysługuje również uprawnienie do tzw. „urlopu na żądanie” wynoszącego 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Takie uprawnienie nie przechodzi na kolejny rok. W sytuacji gdy, pracownik nie wykorzystał urlopu na żądanie zostaje on przeniesiony na kolejny rok jako zwykły urlop.

Pracowniczy plan urlopów zdecydowanie ułatwia pracodawcy prowadzenie spraw z zakresu urlopów. Jest to zestawienie zawierające terminy planowanych przez poszczególnych pracowników urlopów wypoczynkowych w danym roku kalendarzowym. Wprowadzenie planu urlopów pozwala uniknąć sytuacji, w których kilku pracowników chce udać się na urlop w tym samym czasie, co może powodować znaczne utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Plan jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron, bowiem pracodawca może podjąć kroki w celu zapewnienia zastępstwa dla podwładnego, natomiast pracownik zdecydowanie wcześniej pozyskuje wiedzę o terminie urlopu i może zorganizować sobie wyjazd lub wakacje.

Przepisy prawa nie przewidują konkretnego terminu na przedstawienie planu pracowniczego. Pracodawcy najczęściej wprowadzają go na końcu roku tj. do 31 grudnia danego roku lub na początku nowego roku (do końca stycznia). Pracodawca powinien wskazać termin na uzupełnienie planu przez pracowników lub określić graniczny termin informowania o chęci wykorzystania urlopu np. z miesięcznym lub dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Plan powinien zawierać uwzględnienie całości urlopu wypoczynkowego przysługującego danemu pracownikowi (z wyłączeniem urlopu na żądanie). Pracownik, któremu przysługuje 26 dni urlopu powinien wpisać w planie 22 dni, a w przypadku przysługiwania 20 dni urlopu uzupełnić należy 16 dni. W sytuacji gdy, dany pracownik nie został objęty planem urlopów (przykładowo z powodu długiej nieobecności) musi on złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie, który musi zostać zaakceptowany przez pracodawcę.

Plan urlopów należy ogłosić w zakładzie pracy w sposób zwyczajowo przyjęty. Może odbyć się to poprzez rozwieszenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej, przedstawienie informacji pracownikowi, która zostanie przez niego podpisana lub poinformowanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Prawidłowe ogłoszenie powoduje, że plan ma charakter wiążący dla pracodawcy i pracownika.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl