NEWSLETTER 04/07/2020

Wtorek, 28 lipca 2020 roku

 

NEWSLETTER

04/07/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spóła Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW – W dniu 25 lipca 2020 roku na platformie elektronicznej PUE-ZUS udostępniony został wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówił złożenia wniosku. Wniosek ma symbol RSP-CZ i można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem profilu PUE ZUS. Rozwiązanie wynika z nowych regulacji wprowadzonych w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zleceniobiorcą jest osoba, która zawarła umowę zlecenia, umowę agencyjną oraz inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Wymagane jest, aby zleceniodawca miał przestój w działalności spowodowany epidemią COVID-19. Umowa musi zostać zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Przychód osoby wnioskującej (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) musi być niższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Wobec wniosku składanego w lipcu lub sierpniu bieżącego roku nie może przekroczyć kwoty 15.994,41 zł

Profil PUE-ZUS można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, profilu zaufanego lub w placówce ZUS. System automatycznie wypełnia większość danych wnioskodawcy oraz wskazuje informacje obligatoryjne, co przedkłada się na zmniejszenie ryzyka przesłania dokumentu z brakami formalnymi i przyśpiesza realizację przyznania pomocy.

2. WNIOSEK O BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA KAPITAŁ OBROTOWY TYLKO DO 31 LIPCA – O dotację na kapitał obrotowy mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 – 250 pracowników mające siedzibę lub oddział na terenie Polski. Roczny obrót przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 50 mln euro. Realizację wniosków zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielania pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 roku (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku). Przedsiębiorca musi spełnić kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnionych pracowników), kryterium finansowe (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej) oraz kryterium powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami. W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy PARP udostępniło tzw. „kwalifikator MŚP” dostępny pod adresem: https://kwalifikator.een.org.pl/

Otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz finansowania kapitału obrotowego tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów oraz ubezpieczenie prowadzonej działalności. Katalog jest otwarty.

Wniosek składa się elektronicznie w generatorze wniosków udostępnionym przez PARP. Wymagane jest wskazanie właściwego programu operacyjnego właściwego dla poszczególnych województw.

3. WYDATKI SPÓŁKI CYWILNEJ ZWIĄZANE Z NAJMEM SAMOCHODU  – Kwestie podatkowe dotyczące spółki cywilnej bardzo często wywołują wiele wątpliwości i kontrowersji. Organy podatkowe nieustannie zmieniają swoje stanowiska w tym zakresie. Spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawa i nie posiada osobowości prawnej. To wspólnicy pozostają przedsiębiorcami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową Dyrektora KIS z dnia 8 lipca 2020 roku (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.220.2020.4.MAP) należy stwierdzić, iż wydatki spółki cywilnej na najem samochodu, którego właścicielem jest jeden ze wspólników spółki cywilnej, w części przypadającej na niego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Natomiast, koszty związane z użytkowaniem udostępnionych przez wspólnika pojazdów osobowych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych z tytułu udziałów w spółce (w proporcji posiadanych przez wspólnika udziałów).

Poniesienie wydatku związanego z czynszem za najem samochodu z majątku spółki cywilnej na rzecz wspólnika, nie może stanowić dla tego wspólnika kosztu uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce. Pozostali wspólnicy zachowują takie uprawnienie. Spółka cywilna może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przykładowo na paliwo, naprawy, przejazdy drogami płatnymi, części oraz przeglądy eksploatacyjny.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl