NEWSLETTER 04/06/2020

Wtorek, 23 czerwca 2020 roku

 

NEWSLETTER

04/06/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWE REGULACJE PODATKOWE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PREZYDENTA RP – Ustawodawca przyzwyczaił wszystkich do wysokiego tempa legislacyjnego, którego punkt kulminacyjny przypadł w czasie epidemii COVID-19. Analizując kolejne zmiany prawne nasuwa się wniosek, iż szybkość wprowadzania kolejnych nowelizacji nie będzie maleć. Zgodnie z zapowiedziami, nowe regulacje mają zapewnić podatnikom właściwą realizację ciążących obowiązków oraz minimalizować wątpliwości występujące w codziennym stosowaniu norm prawa podatkowego.

Wprowadzona zostanie możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, który wyrazi na to zgodę. Najważniejsze zmiany obejmą dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku. Ich celem będzie przyporządkowanie nowych symboli i nazw w grupach PKWIU.

Zmiany w przepisach rozszerzają katalog przypadków, w których Organ Rentowy nie będzie musiał sporządzać rocznego obliczenia podatku. ZUS od wielu lat zmaga się z zajęciami komorniczymi, które wymagają generowania dodatkowych wyliczeń oraz zestawień. Organy Egzekucyjne w sprawie prowadzonych postępowań zwrócą się bezpośrednio do Organów Podatkowych, a nie do ZUS-u.

2. DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY OFEROWANE PRZEZ PARP ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji na kapitał obrotowy. Środki przeznaczone na dotacje pochodzą z dwóch europejskich programów operacyjnych zależnych od województwa. Wnioski można składać od 15 czerwca – 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków.

Średni przedsiębiorca to podmiot zatrudniający więcej niż 49 i mniej niż 250 pracowników! Roczny obrót firmy nie może przekroczyć 50 mln euro lub roczna suma bilansowa kwoty 43 mln euro (uwzględnia się podmioty powiązane). Celem projektu jest utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz poziomu zatrudnienia przez średnich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Firma musi zanotować spadek obrotów gospodarczych o 30% (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca bieżącego toku lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku). Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na regulowanie kosztów funkcjonowania firm, bieżące funkcjonowanie oraz finansowanie kapitału obrotowego czyli opłacanie mediów, najem powierzchni lub zakup towarów.

Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc musi spełnić kryterium zatrudnienia (określona liczba zatrudnionych pracowników), kryterium finansowe (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej) oraz kryterium powiązań łączących firmę z innymi podmiotami.

Pomoc skierowana jest do firm, które odczuły negatywne skutki epidemii, stąd znajdowanie się w trudnej sytuacji finansowej lub zaleganie z podatkami (składkami na ZUS) na dzień 31 grudnia 2019 roku przekreśli możliwość skorzystania z oferowanego rozwiązania! Uzyskana kwota zależna jest od iloczynu okresu i liczby pracowników z uwzględnieniem stawki dla każdego poziomu zatrudnienia czyli odpowiednika liczby etatów. Okres finansowania wynosi od 1-3 miesięcy.

3. DOFINANSOWANIE Z FGŚP TYLKO DO WRZEŚNIA – W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pomoc można uzyskać przez okres 3 miesięcy. Przepisy przewidują możliwość skorzystania ze środków finansowych tylko do końca września. Oznacza to, iż złożenie wniosku do końca lipca spowoduje skorzystanie z pomocy w pełnym 3 miesięcznym okresie. Wnioski złożone po 30 lipca 2020 roku będą uprawniały do skorzystania tylko z 2 miesięcznego okresu dofinansowania. Wspomniany mechanizm wynika z art. 15g Tarczy Antykryzysowej, który kilkakrotnie był nowelizowany.

Realizację oraz przyznawanie pomocy zapewniają Wojewódzkie Urzędy Pracy. Zalecane jest składanie wniosków on-line za pomocą portalu praca.gov.pl

Początkowo skorzystanie z dofinansowania możliwe było po wprowadzeniu obniżonego wymiaru czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Zgodnie z projektem tzw. tarczy antykryzysowej w wersji 4.0 wskazane powyżej wymogi mają zostać zlikwidowane, co oznacza zdecydowane zwiększenie kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania. Najważniejszym kryterium pozostanie wówczas poziom spadku obrotów gospodarczych!

4. TARCZA ANTYKRYZYSOWA W WERSJI 4.0 CZEKA NA PODPIS PREZYDENTA – Sejm RP odniósł się do licznych poprawek zgłoszonych przez Senat RP. Prace nad kolejną nowelizacją ustawy trwają stosunkowo długo. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż jest to ostatnia wersja ustawy zapewniającej pomoc przedsiębiorcom. Aktualnie, akt prawny czeka na zaaprobowanie przez Prezydenta, który z pewnością w ciągu kilku dni podpisze ustawę.

Nowe przepisy wprowadzają tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dedykowane każdej firmie, która popadła w problemy i chce odzyskać płynność finansową.  Dopuszczone zostało uruchomienie szybkiej restrukturyzacji bez konieczności inicjowania postępowania sądowego. Konieczne będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przygotowanie propozycji układowych oraz spisu wierzytelności (w tym spornych) oraz przekazanie nadzorcy układu.  Przepisy w tym zakresie budzą wiele wątpliwości, bowiem wymagane jest zachowanie balansu pomiędzy uprawnieniami Wierzyciela, a ochroną Dłużnika.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pracodawca będzie mógł skierować pracownika na zaległy urlop w wymiarze 30 dni, nawet bez zgody podwładnego, który będzie musiał taki urlop wykorzystać. Zdecydowano o wprowadzeniu ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze do kwoty nieprzekraczającej 10-cio krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia i o dzieło lub w związku z ustaniem odpłatnego pełnienie funkcji.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                       e-mail:kancelaria@kpla.com.pl