NEWSLETTER 03/12/2020

Czwartek, 17 grudnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

03/12/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DLA BENEFICJENTÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR – Podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. tzw. Tarczy Finansowej są obowiązane dostarczyć do 31 grudnia 2020 roku dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji oraz zawarcia umowy subwencji finansowej, a także złożenia wniosku o udzielenie pomocy i każdego odwołania. Dokumenty należy przedłożyć do banku, który pośredniczył w zawarciu umowy.

Jeśli umocowanie do reprezentacji podmiotu wynika bezpośrednio z informacji widniejących w odpisie KRS lub CEIDG wymagane jest przedłożenie odpisu z systemu KRS (w przypadku spółek) lub wydruku z CEIDG (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych).

W sytuacji, gdy wniosek o udzielenie pomocy, a następnie umowę podpisywała osoba nieupoważniona do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu Tarczy PDR S.A. oraz oświadczenia o potwierdzeniu i akceptacji należytego zawarcia umowy (załącznik numer 3 do Regulaminu) wraz z odpisami z systemu KRS lub CEIDG.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób umocowania do reprezentacji podmiotu gospodarczego. Jeśli do działania w imieniu spółki upoważnieni są członkowie zarządu i wymagane jest działanie wspólne, należy uwzględnić to w składanych dokumentach!

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce banku, który pośredniczył w zawarciu umowy lub przekazać opiekunowi prowadzącemu sprawy spółki z upoważnienia banku. Niektóre instytucje finansowe umożliwiają złożenie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia dokumentów do 31 grudnia 2020 roku może zakończyć się wypowiedzeniem umowy przez PFR S.A. oraz obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków, z uwagi na niedopełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu udzielonej pomocy.

2. KOSZTOWNY BŁĄD W JPK_VAT – Nowy schemat jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) wywołał wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o grożące kary oraz obowiązek oznaczania transakcji specjalnymi kodami GTU. W założeniu nowa struktura JPK_VAT miała uprościć raportowanie przez przedsiębiorców wykonanych operacji księgowo-podatkowych. W praktyce problematyczna pozostaje kwestia błędu w złożonym JPK. Z pewnością wymagane jest złożenie odpowiedniej korekty i poprawny błędnie podanych informacji. Zalecane jest sporządzenie pisma do Urzędu Skarbowego zawierającego tzw. czynny żal pozwalający uniknąć negatywnych konsekwencji grożących w przypadku zainicjowania postępowania wyjaśniającego. Błąd w oznaczeniu transakcji kodem GTU może spowodować karę w wysokości 500 zł za każdą niewłaściwie oznaczoną fakturę!

Nowy JPK składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Jeśli błąd wystąpił w części deklaracyjnej właściwe jest dokonanie korekty. W przypadku błędu w części ewidencyjnej wymagany jest dodatkowo tzw. czynny żal złożony przez osobę, na której ciążył obowiązek przedłożenia JPK_VAT np. Prezesa Zarządu lub wspólnika uprawnionego do działania w imieniu spółki. Czynny żal może zostać złożony elektronicznie lub tradycyjnie. Skuteczne złożenie czynnego żalu jest możliwe przed wszczęciem przez Organ Podatkowy postępowania wyjaśniającego. W praktyce najważniejsza jest data nadania listu do US lub złożenia dokumentu w formie elektronicznej. Przekazanie nierzetelnej informacji stanowi czyn zabroniony określony w Kodeksie Karnym Skarbowym i zagrożony jest grzywną

3. NOWY ROK I NOWE PODATKI – Ustawodawca przyzwyczaił podatników do wprowadzania kolejnych zmian w systemie podatkowym wraz z nadejściem nowego roku. Niektóre rozwiązania zostały wymuszone obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii.

Najważniejszymi nowościami pozostają tzw. podatek estoński, opodatkowanie spółek komandytowych, wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych oraz powstanie spółek nieruchomościowych.

Nowe podatki i daniny stanowią podatek handlowy, opłata cukrowa, oraz opłata od tzw. małpek. Prawodawca zastosował zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku, która zostanie zrekompensowana samorządom. Na podstawie regulacji unijnych wprowadzony został podatek od plastiku, którego wysokość zależy od sposobu i efektywności recyklingu odpadów stosowanych w danym kraju członkowskim.

W nowym roku zwiększony zostanie limit stosowania ryczałtu z 250 tyś euro do 2 mln euro oraz poszerzony katalog branż, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Obniżono niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu (17%, 15%, 8,5%, 12,5%).

Zmienione pozostaną wzory formularzy PIT, które umożliwią odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl