NEWSLETTER 03/08/2020

Środa, 26 sierpnia 2020 roku

 

NEWSLETTER

03/08/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PARAGON FISKALNY Z NUMEREM NIP CZYLI FAKTURA UPROSZCZONA – Nowe regulacje prawne wprowadziły obowiązek umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie, który ma stanowić podstawę do późniejszego wystawienia faktury VAT. Brak podania numeru NIP w momencie nabywania towaru lub usługi przekreśla możliwość późniejszego wydania faktury do transakcji. Ułatwieniem miało być wprowadzenie instytucji tzw. faktury uproszczonej czyli paragonu fiskalnego, na którym znajduje się numer nip nabywcy do kwoty 450 zł lub 100 euro.

W praktyce pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości wystawienia standardowej (tradycyjnej) faktury do paragonu fiskalnego, który obejmuje kwotę do 450 zł. Część przedsiębiorców domaga się wystawienia tradycyjnej faktury obawiając się, iż faktura uproszczona nie będzie stanowiła podstawy do tzw. odliczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wystawienie zarówno uproszczonej faktury, jak i tradycyjnej rodzi możliwość podwójnego ujęcia jednej transakcji w kosztach.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w Indywidualnej Interpretacji Podatkowej z dnia 28 maja 2020 roku (nr 0114-KDIP1-3/4012.160.2020.2.ISK) wskazał, iż do celów podatkowych wystarczające jest uzyskanie faktury uproszczonej i nie ma konieczności dodatkowego wystawiania faktury w tradycyjnej postaci. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał uzyskać klasyczną fakturę VAT, to nie ma przeszkód do jej wystawienia. Jedynym warunkiem jest zwrot pierwotnie wystawionego paragonu zawierającego numer NIP nabywcy towaru lub usługi.

Stanowisko Organów Podatkowych do tej pory nie było jednolite. Zdarzały się interpretacje podatkowe prezentujące odmienne poglądy. Wydaje się, iż opisana powyżej kwestia nadal budzi wątpliwości i wprowadza stan niepewności u podatników. Prawdopodobnie, ostateczną wersję interpretacyjną wykreuje dopiero linia orzecznicza Sądów Administracyjnych, na którą trzeba niestety poczekać. W przypadku wystąpienia wątpliwości, warto zwrócić się do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej we wskazanym podatkowym stanie faktycznym. Takie rozwiązanie zapewni ochronę przed negatywnymi konsekwencjami decyzji Organów Podatkowych.

2. INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PODATKOWA I SPLIT PAYMENT – Mechanizm podzielonej płatności tzw. MPP funkcjonuje w polskim porządku prawnym już kilka miesięcy. Teoretycznie może wydawać się, iż split payment jest prostym mechanizmem pomagającym w walce z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT). W praktyce wywołuje jednak spore wątpliwości. Podstawowy problem obejmował kwotę transakcji, która uzasadniała zastosowanie MPP. Co do zasady, transakcje przekraczające 15 tyś. zł (brutto) powinny być opłacane w systemie podzielonym. Oznacza to, iż kwota netto winna być wpłacana na tradycyjne (dotychczasowe) konto przedsiębiorcy, natomiast kwota stanowiąca podatek VAT trafia na specjalne konto, z którego pobór środków jest znacznie utrudniony.Regulować z niego można podatek od towarów i usług oraz niektóre daniny publiczne. Powstała wątpliwość, czy kwota powinna obejmować całość zapłaty za towar lub usługę (wynikająca przykładowo z zawartej umowy albo zamówienia), czy tylko i wyłącznie kwotę wskazaną na dokumencie księgowym.

Część przedsiębiorców chcąc uniknąć stosowania MPP i swego rodzaju „blokowania środków” dzieliła jedną transakcję przekraczającą kwotę 15 tyś. zł na kilka mniejszych, przykładowo wystawiając 2 albo 3 faktury z różnymi datami. Opisane postępowanie w rzeczywistości prowadziło do obejścia prawa i wzbudzało wiele kontrowersji.

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2020 roku (0111-KDIB3-1.4012.156.2020.2.IK) rozwiewa wątpliwości i wskazuje, iż MPP ma zastosowanie wyłącznie do kwoty widniejącej na fakturze i nie ma znaczenia wartość całej transakcji. Organ Podatkowy przychylił się do literalnego brzmienia przepisu. Wydaje się, iż taka interpretacja stoi w sprzeczności z głównym celem wprowadzonego mechanizmu, bowiem w łatwy sposób można uniknąć dokonywania płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.

Stanowisko zaprezentowane w interpretacji podatkowej jest korzystne dla podatników, którzy obawiając się negatywnych konsekwencji stosowali mechanizm MPP, nawet w sytuacjach, które tego nie wymagały z tzw. ostrożności.

Zastosowanie split payment’u jest konieczne jeśli dokument księgowy wystawiony do transakcji, która obejmuje kwotę należności (brutto) przekraczająca 15 tyś. zł i potwierdza dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku od 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowo, czynności muszą być wykonywane na rzecz podatnika.

3. PORADA TELEFONICZNA UZYSKANA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORGANU PODATKOWEGO NIE ZAPEWNIA OCHRONY PRAWNEJ – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku wydanym do sygn. akt: III SA/Wa 1303/18 stwierdził, iż porada telefoniczna udzielona, poprzez infolinię Organu nie zapewnia ochrony podatnika przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi niewłaściwego stosowania przepisów prawa. Linia obrony skarżącego polegająca na oparciu swoich twierdzeń o zdalną poradę udzieloną przez pracownika urzędu nie została uwzględniona przez Sąd Administracyjny. Wskazana czynność nie jest źródłem prawa i nie korzysta z mocy prawnej.

Należy pamiętać, iż ochronę zapewnia jedynie uzyskanie Indywidualnej Interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej przez Dyrektora KIS. Sąd zauważył, iż przepisy prawa podatkowego pozostają skomplikowane i uzyskanie zdalnej porady nie zawsze jest wystarczające do właściwego oraz pełnego zastosowania ich w praktyce! Problematyka związana z obowiązywaniem stanowisk prezentowanych przez Organy oraz publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów już od dawna budzi kontrowersję. Podatnicy często kierują się informacjami dostępnymi na portalu podatkowym oraz innych oficjalnych stronach. Następnie, w sytuacji konfliktu okazuje się, iż stanowiska pracowników Ministerstwa Finansów nie są wiążące albo uległy zmianie. Sądy Administracyjne w wielu przypadkach nie uwzględniają argumentów strony postępowania administracyjnego, która powołuje się właśnie na informacje uzyskane z oficjalnych stron Organów Finansowych. Opisana sytuacja prowadzi do stanu niepewności i osłabia zaufanie do urzędników, a także całego systemu podatkowego.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl