NEWSLETTER 03/07/2020

Wtorek, 21 lipca 2020 roku

 

NEWSLETTER

03/07/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. SLIM VAT – NOWY POMYSŁ MINISTERSTWA FINANSÓW – Przedstawiony został nowy pomysł mający prowadzić do uproszczenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany maja być wprowadzane etapami, mniej więcej co pół roku. Planowane rozwiązania skupiają się wokół eksportu, uproszczonego fakturowania oraz kursów walut. Do tej pory, modyfikowano stawki podatku. Tym razem prace skierowano ku uproszczeniu mechanizmu kalkulacji oraz raportowania. Slim VAT (SIMPLE, LOCAL AND MODERN). Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż uwzględnione zostały postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. W praktyce ułatwiona ma zostać praca księgowych. Pierwsze zmiany mają wejść w życie na początku 2021 roku!

Slim VAT zakłada proste fakturowanie, poprzez faktury korygujące in-minus. Zniesiony ma zostać warunek potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik nie będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługi warunki transakcji. W tym samym okresie, nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

Kolejnym rozwiązaniem są faktury korygujące in-plus. W ustawie ma zostać wprowadzony przepis określający sposób rozliczenia faktur korygujących in-plus czyli zwiększających podstawę opodatkowania. Do tej pory, podatnicy bazowali wyłącznie na linii interpretacyjnej Organów Skarbowych oraz orzecznictwie sądowym. Taki mechanizm nie zapewniał realizacji zasady pewności prawa. Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.

Zastosowanie stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów będzie możliwe w ciągu 6 miesięcy, a nie tak jak do tej pory tylko do 2 miesięcy. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów.

Podatnik podatku od towarów i usług (VAT) będzie uprawniony do wyboru zasady przeliczania kursu walut, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Prowadzi to do zmniejszenia czasu na ustalenie kursu walut dla jednej transakcji.

Wydłużony zostanie termin na odliczenie VAT do 4 miesięcy (przy rozliczeniach miesięcznych), co wyeliminuje częste korekty. Podniesiona zostanie kwota jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów deklarują, iż po wprowadzeniu zmian podatek ma być prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa oraz nowoczesny. Biorąc pod uwagę rozległość ustawy o podatku od towarów i usług oraz ciągłe zmiany, a także zmieniające się poglądy Organów Skarbowych deklarowany cel będzie bardzo trudno osiągnąć. Należy jednak docenić próby ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorców oraz podmiotów zapewniających obsługę księgową.

2. ESTOŃSKI CIT JUŻ OD 2021 ROKU – Od nowego roku zacznie obowiązywać tzw. estoński cit, czyli podatek od dochodów spółek (obciążający dochody uzyskiwane przez osoby prawne). Przedstawiciele rządu mają nadzieję, iż wprowadzenie nowego mechanizmu zapewni wzrost gospodarczy wzorowany na Estonii. Nowe rozwiązanie określane jest, jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczaniu podatków. Skorzystać ma z niego około 200 tyś firm, których przychody nie przekraczają 50 mln zł oraz zatrudniają minimum 3 pracowników. Skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z o.o. i S.A.). Udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Firma będzie musiała wykazywać nakłady inwestycyjne.

Estoński cit zakłada brak podatku, tak długo jak zysk pozostanie w firmie. Zminimalizowanie rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych. Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego oraz tworzyć optymalizacji podatkowych.

Przedsiębiorstwa nie będą płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Głównym celem nowego mechanizmu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej, wzrost produktywności i innowacyjności oraz oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych. W ten sposób, gospodarka państwa ma być bardziej odporna na kryzysy, szczególnie w obliczu przewidywanej drugiej fali epidemii COVID-19.

Estoński cit ma zapewnić szereg korzyści oraz zachęcić do inwestycji. Ocena realizacji wskazanych powyżej celów będzie możliwa dopiero po pierwszym roku funkcjonowania. Wydaje się, iż propozycja powinna zachęcić przedsiębiorców, z uwagi na uproszczenie biurokracji związanej z kwestiami podatkowymi

3. SKORZYSTANIE Z ULGI IP BOX TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ UMOWY – Ulga podatkowa tzw. IP BOX zakłada wsparcie innowacyjnych firm, poprzez skorzystanie z 5%-owej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Wymogiem jest osiąganie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nr 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST, obejmowała kwestię przenoszenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na podstawie umów częściowo zawartych w formie ustnej i częściowo w formie pisemnej.

Dyrektor KIS powołując się na art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazał, iż umowa przekazania praw autorskich musi zostać zawarta w formie pisemnej, w innym wypadku jest nieważna. Z tego powodu, podatnik może skorzystać z ulgi IP BOX tylko w zakresie praw  przekazanych na mocy umowy sporządzonej na piśmie. Umowy i ustalenie ustne nie uprawniają do zastosowania obniżonej stawki podatkowe.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                          e-mail: kancelaria@kpla.com.pl