NEWSLETTER 03/04/2021

Środa, 21 kwietnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

03/04/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWA WERSJA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – Rozszerzona została pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami lockdown’u gospodarczego. W związku z zamknięciem kolejnych kategorii przedsiębiorstw dodano nowe kody PKD uprawniające do ubiegania się o wsparcie w postaci zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez okres 3 miesięcy w wysokości 2 tys zł, świadczenia postojowego oraz dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców w kwocie 5 tyś złotych.

Warunkiem do otrzymania wsparcia jest wykazanie 40% spadku przychodów, prowadzenie działalności gospodarczej z określonym kodem PKD (wskazanej jako przeważająca działalność gospodarcza) oraz prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 roku.

Nowelizacja rozporządzenia przedłuża wsparcie dla 46 rodzajów działalności gospodarczej, które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a ponadto dodaje kolejne kody PKD: 47.41; 47.42.Z; 47.43.Z; 47.51.Z; 47.52.Z; 47.53.Z; 47.54.Z; 47.59.Z; 47.64.Z; 47.65.Z; 47.75.Z; 47.77.Z; 51.10.Z; 77.29.Z; 77.39.Z; 96.02.Z; 96.09.Z.

Nowe przepisy wejdą w życie 26 kwietnia 2021 roku w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i datacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek na ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Finansów do firm ma trafić wsparcie finansowe w wysokości 10 mld złotych.

2. ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY PRACOWNIKA – co robić? – Pracownik nabywa uprawnienie do skorzystania z urlopu wypoczynkowego od 1 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego. W zależności od przepracowanego okresu, pracownikowi może przysługiwać 20 albo 26 dni urlopu w roku. Osoby pozostające w stosunku pracy w niepełnym wymiarze (np. 1/2, 1/4, 1/8 etatu) mają prawo do urlopu wypoczynkowego przeliczonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Co do zasady, urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu w 2019 roku, to pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego do 31 grudnia 2019 roku. Jeśli udzielenie urlopu wypoczynkowego nie jest możliwe, uprawnienie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy, jednak urlop powinien być wykorzystany do końca września 2020 roku. W praktyce, często dochodzi do konieczności wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop przykładowo w sytuacji rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent jest wyliczany w oparciu o współczynnik urlopowy i zwalnia pracodawcę z obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu.

Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kobieta chciałaby skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, wtedy wniosek jest wiążący.

Pracownikowi przysługuje również uprawnienie do tzw. „urlopu na żądanie” wynoszącego 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Takie uprawnienie nie przechodzi na kolejny rok. W sytuacji gdy, pracownik nie wykorzystał urlopu na zadanie zostaje on przeniesiony na kolejny rok jako zwykły urlop.

3. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – Od 13 lipca 2020 roku wszystkie spółki (z wyjątkiem spółek cywilnych) muszą zostać wpisane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) czyli publicznego zbioru gromadzonego informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy, poprzez dostarczenie aktualnych informacji o podmiotach wywierających wpływ na przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółek. Nowy mechanizm ma ułatwić rozpoznawanie tożsamości osób fizycznych sprawujących kontrolę nad działalnością spółek w rozubudowanej strukturze przedsiębiorstw i przyczynić się do skuteczniejszej walki z przestępstwami gospodarczymi.

Obowiązek wpisania podmiotu do rejestru to nie wszystko, bowiem wymagane jest aktualizowanie informacji w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia zmiany. Prawidłowe wdrożenie nowych przepisów oraz aktualizację danych w rejestrze mają zapewnić wysokie kary finansowe wynoszące nawet 1.000.000,00 zł! Odpowiedź na pytanie: Kto jest beneficjentem rzeczywistym? nie zawsze jest prosta, pomimo definicji zawartej w ustawie.

Beneficjent Rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę albo osoba w imieniu, której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych! Elektronicznego zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów  musi dokonać osoba posiadająca prawo do reprezentacji spółki, a nie beneficjent rzeczywisty! Dane nie mogą być wpisane przez pełnomocnika.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl