NEWSLETTER 03/02/2022

Piątek, 18 lutego 2022 roku

NEWSLETTER

03/02/2022

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter prawno-podatkowo-biznesowy przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY I NOWE RODZAJE URLOPÓW – Polska do końca roku musi wprowadzić zmiany w Kodeksie pracy wynikające z przepisów unijnych. Wydłużeniu ulegną okresu urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wprowadzone zostaną nowe rodzaje urlopów, czyli urlop opiekuńczy i urlop związany z działaniem siły wyższej. Dodatkowo, ojcowie nie będą mogli przenieść indywidualnego uprawnienia do urlopu rodzicielskiego na matkę dzieci.

Zwiększeniu ulegnie wysokość zasiłku macierzyńskiego. Aktualnie stanowi on 100% podstawy zasiłku przez 6 miesięcy i następnie 60% podstawy zasiłku w pozostałym okresie. W wyniku zmian będzie to 70% podstawy zasiłku przez cały okres. Odmowa skierowania rodziców na pracę zdalną będzie wymagała pisemnego uzasadnienia. Pracodawcę nie będzie mógł zlecić rodzicowi dziecka do 8 roku życia pracy w nocy, delegacji oraz nadgodzin. Rodzic będzie musiał wyrazić na to zgodę.

Nowością pozostanie tzw. urlop opiekuńczy przysługujący w wymiarze 5 dni w roku, z uwagi na opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, który wymaga wsparcia z powodów zdrowotnych. Będzie to bezpłatny urlop udzielany na wniosek pracownika. Wprowadzony zostanie urlop wynikający z działania siły wyższej w wymiarze 2 dni w roku. Za każdy dzień takiego urlopu przysługiwać będzie połowa dziennej stawki wynagrodzenia. Uzasadnieniem dla udzielenia urlopu związanego z siłą wyższą będzie przykładowo konieczność załatwienia pilnych spraw prywatnych wymagających obecności pracownika.

2. KLAUZULA O UNIKANIU OPODATKOWANIA – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Od 2016 roku obowiązują regulacje umożliwiające kwestionowanie zasadności transakcji przez Organy Skarbowe z powodu podejrzenia jej pozorności. Klauzula o unikaniu opodatkowania tzw. GAAR jest coraz częściej stosowana w postępowaniach podatkowych. Jeśli urzędnik prowadzący kontrolę stwierdzi, iż transakcja została przeprowadzona tylko i wyłącznie, w celu uniknięcia zapłaty podatku może ją zakwestionować powołując się na klauzulę GAAR. Najbardziej narażone pozostają transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi np. spółkami, których wartość jest zawyżona i nie odpowiada realiom rynkowym.

Zastosowanie klauzuli GAAR powoduje, iż przeprowadzona transakcja uznawana nie wywołuje korzyści podatkowych.  Podstawowym warunkiem stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest, aby głównym lub jednym z głównych celów dokonania danej czynności było osiągnięcie korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Przy ocenie, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę.

Organ Podatkowy powinien zweryfikować wszystkie okoliczności transakcji. Jak wynika, z orzecznictwa sądów administracyjnych, analiza wyłącznie wybranych aspektów nie będzie wystarczająca.

Przeprowadzenie transakcji mogącej wiązać się z powstaniem zobowiązania podatkowego zawsze należy szczegółowo przeanalizować i dostosować do standardów rynkowych, w celu uniknięcia negatywnych skutków fiskalnych.

3. PLANOWANE ZMIANY W ZAWODZIE KSIĘGOWEGO – Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje mające na celu wprowadzenie zmian w zawodzie księgowego oraz dostosowania przepisów do aktualnej sytuacji gospodarczo-prawnej. Nadrzędnym celem pozostaje ustalenie kierunków rozwoju i uporządkowanie zakresu kompetencji księgowych, a także zdecydowany rozdział pomiędzy księgowością oraz doradztwem podatkowym. Przypomnieć należy, iż świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień może doprowadzić do obowiązku zapłaty kary finansowej w wysokości nawet 50 tysięcy złotych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych do 2014 roku wymagało uzyskania Certyfikatu Księgowego oraz zdania egzaminu państwowego. Obowiązki zostały zniesione, w celu ułatwienia dostępu do zawodu. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zastanawiają się nad wprowadzeniem przejrzystych zasad świadczenia usług księgowych oraz dostępu do zawodu księgowego.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl