NEWSLETTER 02/10/2021 

Czwartek, 14 października 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/10/2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWY ŁAD – DLA KOGO OPŁACALNY? – Rada Ministrów zaprezentowała finalny projekt Nowego Ładu Gospodarczego, czyli pakietu zmian, które mają zreformować system podatkowo-gospodarczo-społeczny od 1 stycznia 2022 roku. Nowe pomysły od początku budzą wiele kontrowersji. W wyniku licznych protestów środowisk zrzeszających przedsiębiorców udało się zminimalizować wzrost składki zdrowotnej oraz odroczyć niektóre z planowanych obowiązków.

Zgodnie z założeniami wzrosnąć ma kwota wolna od podatku do 30 tyś zł (jednak nie dotyczy to opodatkowania podatkiem liniowym). Podwyższeniu ulegnie kwota drugiego progu podatkowego z 85 tyś zł do 120 zł. Nowa skala podatkowa składać się będzie z dwóch progów tj. 17% i 32%. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wynosić będzie 9%, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 4,9%. Wysokość składki będzie uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania. Ujednolicony zostanie termin rozliczania składek zdrowotnych i społecznych do 20 dnia miesiąca. Wprowadzona zostanie tzw. ulga dla klasy średniej przeznaczona dla osób, których roczne przychody nie przekraczają 133 tyś złotych.

Planowane jest wprowadzenie kilku nowych ulg dedykowanych dla przedsiębiorców, mających uzupełnić wsparcie w ramach walki ze skutkami epidemii covid-19 oraz zachęcić do podejmowania działań innowacyjnych. Wśród nowych ulg należy wymienić: ulgę na robotyzację, ulgę konsolidacyjną oraz ulgę na innowacyjnych pracowników, a także zmiany w ulgach ip box i B+R.

Przyspieszony zostanie proces zwrotu VAT-u dla podatników bezgotówkowych. W niektórych przypadkach zwrot podatku od towarów i usług miałby następować już terminie 15 dni, jednak zastosowanie nowego rozwiązania będzie uzależnione od wielu przesłanek. Księgi Rachunkowe będą musiały być przesyłane do Urzędu Skarbowego w formie komputerowej i ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2023 roku.

Rodzicom wychowującym co najmniej czwórkę dzieci przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania PIT-u tzw. PIT-0. Jeśli rodzice rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, to będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tyś zł.

2. ALIMENTY NA MAŁŻONKA PO ROZWODZIE – Kwestia alimentów na małżonka po rozwodzie zawsze budzi mieszane uczucia. Jest to temat mocno kontrowersyjny. Co jednak na to same przepisy? Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego

Analizując powyższe alimentów po rozwodzie może żądać małżonek niewinny jak i małżonek współwinny rozpadowi małżeństwa. Należy tutaj poruszyć kwestie samego znaczenia pojęcia niedostatku. Jest to pojęcie niezdefiniowane przez ustawę. Orzecznictwo pojęcie niedostatku traktuje bardzo szeroko. Jak podniósł Sąd Najwyższy, usprawiedliwione potrzeby” to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowe, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja, gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego małżonka. Uzyskanie alimentów w takim przypadku jest mocno uproszczone. W tym przypadku nie jest potrzebne udowodnienie “stan niedostatku”, lecz wystarczające będzie wskazanie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej.

3. PROJEKT ZMIAN W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH – Niedawno został znowelizowany kodeks spółek handlowych m.in. poprzez pojawienie się nowej formy spółki kapitałowej tj. prostej spółki akcyjnej. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych nie zwalniają tempa i publikują nowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH). Podstawowym celem projektu jest wprowadzenie do polskiego prawa dotychczas nieznanych regulacji z zakresu prawa holdingowego oraz szereg zmian wzmacniających pozycję rad nadzorczych poprzez wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawowanie realniejszego nadzoru korporacyjnego.

Proponowana nowelizacja przewiduje również wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych nowego działu, pod tytułem „Grupa spółek”, który ustanowi definicję „grupy spółek” jako spółki dominującej i spółki lub spółek zależnych, kierujących się wspólną strategią gospodarczą. W projekcie pojawia się również pojęcie „interesu grupy spółek”, którym spółka powinna się kierować obok własnego interesu (z zastrzeżeniem, że nie może to prowadzić do pokrzywdzenia takim działaniem wierzycieli lub wspólników spółki zależnej).

Projekt przewiduje również wiele dodatkowych zmian w tym m.in. wprowadzenie obowiązku lojalności dla członków zarządu oraz rady nadzorczej, czy wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji.  Pozycja Rady nadzorczej zostanie wspomnianą nowelizacją bardzo istotnie wzmocniona, przez doprecyzowanie jej kompetencji oraz wprowadzenie nowych metod nadzoru. Przedstawione rozwiązania pozostają projektem.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl