NEWSLETTER 02/06/2020

Wtorek, 9 czerwca 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/06/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. TARCZA ANTYKRYZOSOWA 4.0 UCHWALONA PRZEZ SEJM RP – W czwartek Sejm przyjął kolejną wersję tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przygotowane rozwiązania oczekują na stanowisko Senatu RP, który może zgłosić własne poprawki. Biorąc pod uwagę dynamikę procesu legislacyjnego w okresie epidemii ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie już w następnym tygodniu!

Jednym z ciekawszych mechanizmów jest automatyczne umorzenie mikropożyczki  uzyskanej przez przedsiębiorcę z Powiatowego Urzędu Pracy po zweryfikowaniu przez Organ spełnienia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Nie będzie już konieczne składanie wniosku! Wprowadzona zmiana stanowi ułatwienie, bowiem pierwotnie bezskuteczny upływ terminu na złożenie wniosku powodował obowiązek zwrotu uzyskanych środków w okresie 12 miesięcy.

Rodzice dzieci do ósmego roku życia uzyskają uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, aż do 28 czerwca 2020 roku, nawet jeśli placówka (żłobek, przedszkole, szkoła) zostaną otwarte. Rodzice mogą tym samym podjąć decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad małoletnim.

Pracodawca uzyska prawo do udzielania zaległych urlopów (niewykorzystanych w poprzednich latach) w wybranym przez siebie terminie. Urlop nie będzie mógł jednak przekroczyć 30 dni! Zgoda pracownika nie będzie wymagana. Urlop nie musi wynikać z planu urlopowego.

Ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie zasad świadczenia pracy zdalnej, z uwagi na szereg wątpliwości i niejasności. Pracodawca będzie mógł oddelegować pracownika do pracy zdalnej, jeśli osoba dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz lokalowymi, a także rodzaj obowiązków uzasadnia wprowadzenie takiego rozwiązania. Podwładny na wyraźne polecenie służbowe będzie miał obowiązek sporządzania ewidencji wykonywanych czynności. Warto pamiętać, iż firma musi zapewnić pracownikowi materiały potrzebne do wykonywania pracy w domu. Odwołanie pracownika ze świadczenia pracy zdalnej można odwołać w każdym momencie. Wbrew uprzednim zapowiedziom, nie zdecydowano się na wprowadzenie możliwości ubiegania się od pracodawcy miesięcznego ekwiwalentu za korzystanie z własnych materiałów oraz sprzętu domowego. Takie postulaty zgłaszały organizacje zrzeszające pracowników, wskazując na oszczędności wynikające z pracy wykonywanej na odległośc.

Nowe regulacje przewidują możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19  nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Tarcza Antykryzysowa w wersji 4.0 zakłada możliwość dopłaty do oprocentowania, jako części odsetek należnych bankowi (2 punkty procentowe dla małych i średnich przedsiębiorców oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych firm). Oprocentowanie ma być naliczane według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez banki. Dopłaty pozostaną wypłacane bankom, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy z nowo utworzonego funduszu dopłat do oprocentowania

2. ZALECENIA SKIEROWANE DO ZAKŁADÓW PRACY – Organy Państwowe wydały szereg zaleceń będących odpowiedzią na tzw. odmrożenie gospodarki i mających zapewnić skuteczną walkę z epidemią. Szczegółowe wskazania objęły pracowników biurowych, którzy najczęściej pracują razem w jednym pomieszczeniu przez 8 godzin i tym samym są bezpośrednio narażeni na zakażenie COVID-19.

Podwładni muszą zostać przeszkoleni oraz poinformowani o nowych obowiązkach i zaleceniach. Bezwzględnie wymagane jest zapewnienie pracownikom środków higieny osobistej (rękawiczek ochronnych) oraz płynów/żeli dezynfekcyjnych. Powinny one być umieszczone w miejscach ogólnodostępnych, które są szczególnie uczęszczane np. przy wejściu do biura, windy, toalety i pomieszczenia socjalnego. Zalecane jest kontrolowanie przez pracowników swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych objawów wirusa, a także poinformowanie pracodawcy o podejrzeniu zarażenia.

Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy stanowiskami wynoszącej 1,5 metra. Zalecono stosowanie przegród typu plexi oddzielających miejsca pracy oraz w punktach przyjmowania klientów. Rekomendowane pozostaje wywieszenie w widocznych miejscach informacji o konieczności częstej dezynfekcji rąk oraz powierzchni dotykowych, takich jak: klawiatury, myszki, klamki, poręcze oraz włączniki świateł.

Pracodawca powinien dbać o dobrą wentylację miejsca pracy, w tym często wietrzyć pomieszczenia. Czynności sprzątające powinny być przeprowadzane z większą częstotliwością. Osoby pozostające w tzw. grupie ryzyka powinny świadczyć prace zdalnie lub w wydzielonych strefach(pomieszczeniach). Pracownicy, u których pojawią się objawy (gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem) powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną oraz pracodawcę!

3. PORADA TELEFONICZNA UZYSKANA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORGANU PODATKOWEGO NIE ZAPEWNIA OCHRONY PRAWNEJ – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt: III SA/Wa 1303/18 stwierdził, iż porada telefoniczna udzielona, poprzez infolinię Organu nie zapewnia ochrony podatnika przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi niewłaściwego stosowania przepisów prawa. Linia obrony skarżącego polegająca na oparciu swoich twierdzeń o zdalną poradę pracownika urzędu nie została uwzględniona przez Sąd Administracyjny. Wskazana czynność nie jest źródłem prawa i nie korzysta z mocy prawnej!

Należy pamiętać, iż ochronę zapewnia jedynie uzyskanie Indywidualnej Interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej przez Dyrektora KIS. Sąd zauważył, iż przepisy prawa podatkowego pozostają skomplikowane i uzyskanie zdalnej porady nie jest wystarczające do właściwego oraz pełnego zastosowania ich w praktyce! Problematyka związana z obowiązywaniem stanowisk prezentowanych przez Organy oraz publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów już od dawna budzi kontrowersje. Podatnicy często kierują się informacjami dostępnymi na portalu podatkowym oraz innych oficjalnych stronach. Następnie, w sytuacji konfliktu okazuje się, iż stanowiska pracowników Ministerstwa Finansów nie są wiążące albo uległy zmienia. Sądy Administracyjne w wielu przypadkach nie uwzględniają argumentów strony postępowania administracyjnego, która powołuje się właśnie na informacje uzyskane z oficjalnych stron Organów Finansowych.  Opisana sytuacja prowadzi do stanu niepewności i osłabia zaufanie do urzędników, a także całego systemu podatkowego!

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

e-mail: kancelaria@kpla.com.pl