NEWSLETTER 02/05/2021

Środa, 12 maja 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/05/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. UMORZENIE SUBWENCJI Z TARCZY FINANSOWEJ – 29 kwietnia 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków na otrzymanie subwencji finansowej w ramach tzw. Tarczy Finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) dedykowanej przedsiębiorcom notującym spadek obrotów gospodarczych w wyniku epidemii COVID-19. Po upływie 12 miesięcy od otrzymania środków możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie części przyznanej kwoty subwencji. W niektórych przypadkach subwencja zostanie umorzona w 100%! Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, poprzez ten sam bank, w którym składany był wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

W celu umorzenia części subwencji wymagane jest spełnienie kilku przesłanek związanych z utrzymaniem stanu zatrudnienia, prowadzeniem działalności gospodarczej, a w przypadku małych/średnich przedsiębiorców, także odnotowanie skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Przedsiębiorcy z sektora mikro uzyskają umorzenie 75% kwoty otrzymanej subwencji w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia (umorzenie w wysokości 50%) oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy (umorzenie w wysokości 25%). Mali i Średni przedsiębiorcy dodatkowo będą musieli wykazać skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży (umorzenie w wysokości 25%).

Przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych w wyniku wprowadzenia lockdown-u będą mogli skorzystać ze 100% umorzenia subwencji. Oprócz powyższych warunków konieczne jest prowadzenie działalności z określonym kodem PKD ujawnionym w KRS lub CEIDG. Do pełnego umorzenia subwencji uprawnionych zostało 54 kodów PKD.

Wstępny wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony automatycznie w bankowości elektronicznej 10 dni roboczych przed upływem roku od otrzymania środków. Na złożenie wniosku pozostaje tylko 10 dni roboczych (licząc od dnia, w którym upłynął rok od otrzymania środków w ramach subwencji). Wniosek dostępny w banku należy uzupełnić o dane finansowe oraz podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemu autoryzacyjnego banku (np. sms kod lub token). Wniosek zawiera oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Warto szczegółowo zapoznać się z widniejącymi we wniosku informacjami oraz oświadczeniami, bowiem od niekorzystnej lub błędnej decyzji PFR w zakresie kwoty umorzenia nie przysługuje odwołanie! Wszelkie nieścisłości należy zweryfikować z danymi zawartymi w bazach Urzędu Skarbowego, ZUS-u,

2. CIT DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH –Spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie spółek komandytowych oznacza, że podatek zapłacą nie tylko wspólnicy, ale również sama spółka. W efekcie dojdzie do tzw. podwójnego opodatkowania, które występuje przykładowo w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki komandytowe nie będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u, co przesądza o spadku atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w ten formie.

Istnieje możliwość zastosowania nowych przepisów od 1 maja 2021 roku, jednak wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych do 30 kwietnia 2021 roku, które będzie szczególnie trudne dla księgowych. W przypadku gdy, ostatni dzień roku obrotowego przypada między 31 grudnia, a 31 marca nie będzie wymagane zamknięcie ksiąg rachunkowych, natomiast rok obrotowy zostanie wydłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych może wiązać się z dodatkowymi niedogodnościami. Część przedsiębiorców planuje likwidację spółki komandytowej albo przekształcenie jej w spółkę jawną lub sp. z o.o.. Podmioty, które skorzystały z pomocy uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej PFR i zlikwidują spółkę mogą być zobowiązani do zwrotu otrzymywanych środków. Planując przekształcenie spółki komandytowej warto zwrócić uwagę na kwestie uzyskanej pomocy finansowej wynikającej z istniejącego stanu epidemii.

3. ODROCZENIE POSIEDZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE FRANKOWICZÓW – Wyznaczone na 11 maja 2021 roku posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie udzielanych kredytów w walutach obcych zostało bezterminowo odroczone. Oznacza to, iż nowy termin posiedzenia nie został wyznaczony. Sąd Najwyższy zwrócił się do pięciu instytucji o wydanie opinii w sprawie udzielanych kredytów walutowych. Wśród opiniodawców znaleźli się Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, a także Rzecznik Praw Dziecka. Wskazane instytucje mają 30 dni na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.

Do Sądu Najwyższego zostało skierowanych sześć pytań wynikających z rozbieżności w wykładki i stosowaniu przepisów przez sądy powszechne, co bezpośredni godzi w zasadę pewności prawa. Wiele sądów zawiesiło prowadzone sprawy do czasu wydania rozstrzygnięcia przez SN.

Pytania związane są z niedozwolonymi klauzulami umownymi (tzw. klauzulami abuzywnymi) stosowanymi przez banki w kredytach indeksowanych i denominowanych, określeniem kursu waluty obcej, a także skutków dla konsumenta. Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię zasadności wynagrodzenia z tytułu korzystania ze środków pieniężnych w sytuacji nieważności lub bezskuteczności umowy oraz roszczenia o jego zwrot. Przedstawiciele banków oraz instytucji finansowych, które udzielały kredytów frankowych wskazywali, iż będą dochodzić odszkodowania za korzystanie ze środków przez klientów. Wielu konsumentów obawiając się negatywnych skutków unieważnienia umowy wstrzymywało się z dochodzeniem swoich praw.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl