NEWSLETTER 02/04/2021

Środa, 14 kwietnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

02/04/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. OBJAŚNIENIA PODATKOWE KONTRA WYJAŚNIENIA PODATKOWE MINISTERSTWA FINANSÓW – Ministerstwo Finansów na swoich oficjalnych stronach publikuje szereg informacji mających na celu ułatwienie oraz zrozumienie przepisów i procedur podatkowych przez podatników. Przeglądając treści publikowane na stronach ministerstwa nie każdy ma świadomość, iż widniejące tam treści mają różną moc wiążącą. Część wskazówek ma jedynie formę pomocniczą, a tylko niektóre zapewniają ochronę, tym którzy się do nich zastosują!

W pierwszej kolejności należy wskazać różnicę między objaśnieniami podatkowymi i wyjaśnieniami podatkowymi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż nie ma różnicy pomiędzy objaśnieniami, a wyjaśnieniami, a wskazane określenia są jedynie synonimami. Jednak, nic bardziej mylnego!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyjaśnienia podatkowe to informacje udostępniane przez departamenty merytoryczne resortu. Są one wydawane bez podstawy prawnej i nie zapewniają żadnej ochrony. Dodatkowo, wraz ze zmianą pracownika danego departamentu może okazać się, iż prezentowany pogląd zniknie ze strony ministerstwa!

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W tym celu, wydaje z urzędu objaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania przepisów. Objaśnienia muszą być wydane w oparciu o podstawę prawną! Zastosowanie się przez podatnika objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną prawną przewidzianą w przepisach podatkowych.

W praktyce bardzo trudno jest wskazać realne różnice pomiędzy objaśnieniami, a wyjaśnieniami, które dla przeciętnego podatnika nie są zauważalne. Nawet wśród profesjonalistów pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości takiego rozwiązania. Zapoznanie się z informacjami widniejącymi na stronie Ministerstwa Finansów w rzeczywistości może wprowadzać w błąd co do mocy wiążącej widniejących tam treści.

Co dalej? – Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Aktualnie, stanowisko MF nie przewiduje zmiany oraz doprecyzowania stosowanych objaśnień i wyjaśnień. W praktyce z pewnością będzie dochodzić do konfliktów na tym tle, szczególnie w sytuacji sporu sądowego, w którym Strona będzie powoływała się na informacje widniejące na stronie MF, jednak bez ich mocy wiążącej.

W naszej ocenie potrzebna jest szybka zmiana nazewnictwa stosowanych mechanizmów eliminująca możliwość wprowadzanie podatników w błąd. Działania organów państwowych powinny być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Najlepszym i zarazem najprostszym rozwiązaniem byłaby zmiana nazw objaśnień i wyjaśnień, tak aby wskazywały one jednoznacznie na doniosłość oraz moc wiążącą prezentowanych treści.

2. NOWELIZACJA PRAWA CELNEGO – Na początku kwietnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo celne przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Według przedstawicieli resortu finansów zaproponowane zmiany ujednolicą i usprawnią wydawanie decyzji dotyczących naliczania opłat celnych, podatków, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej w związku z importem towarów.

W przypadku importu towarów prowadzone będzie jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej. Dotychczas było ono prowadzone w zależności od rodzaju towaru co powodowało wydawanie kilku decyzji. Na podstawie nowych regulacji możliwe będzie nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP.

Przewidziano także zmiany w obszarze gier hazardowych, które wprowadzą uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Ponadto w przypadku opłaty paliwowej, będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.

3. WYDATKI SPÓŁKI CYWILNEJ ZWIĄZANE Z NAJMEM SAMOCHODU  – Kwestie podatkowe dotyczące spółki cywilnej bardzo często wywołują wiele wątpliwości i kontrowersji. Organy podatkowe nieustannie zmieniają swoje stanowiska w tym zakresie. Spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawa i nie posiada osobowości prawnej. To wspólnicy pozostają przedsiębiorcami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową Dyrektora KIS z dnia 8 lipca 2020 roku (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.220.2020.4.MAP) należy stwierdzić, iż wydatki spółki cywilnej na najem samochodu, którego właścicielem jest jeden ze wspólników spółki cywilnej, w części przypadającej na niego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Natomiast, koszty związane z użytkowaniem udostępnionych przez wspólnika pojazdów osobowych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych poniesionych z tytułu udziałów w spółce (w proporcji posiadanych przez wspólnika udziałów).

Poniesienie wydatku związanego z czynszem za najem samochodu z majątku spółki cywilnej na rzecz wspólnika, nie może stanowić dla tego wspólnika kosztu uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce. Pozostali wspólnicy zachowują takie uprawnienie. Spółka cywilna może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przykładowo na paliwo, naprawy, przejazdy drogami płatnymi, części oraz przeglądy eksploatacyjny.

4. MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTĘPNIŁO APLIKACJĘ DO SKŁADANIA NOWEGO JPK_VAT – Nowa struktura pliku JPK-VAT stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców oraz księgowych. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informację o operacjach gospodarczych za wskazany okres. Jednolity Plik Kontrolny jest wysyłany przez podmioty rozliczające się miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Organy Podatkowe mogą dodatkowo zażądać przesłania JPK w przypadku prowadzenia kontroli podatkowe, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego. Organy mogą żądać przedłożenia JPK przez podatnika lub kontrahenta (jeśli prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej).

W listopadzie 2020 roku, po raz pierwszy czynni podatnicy VAT byli zobowiązani do złożenia nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, który zastąpiła składane do tej pory deklarację VAT-7/VAT-7K z załącznikami i informację JPK_VAT. Ministerstwo Finansów dostosowało bezpłatną aplikację e-mikrofirma do nowych obowiązków, która od tej pory jest dostępna w przeglądarce po zalogowaniu się. Aplikacja umożliwia wygenerowanie i wysłanie plików JPK i JPK_FA w nowej wersji. Logowanie jest możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego, e-dowodu oraz bankowości elektronicznej.

Dodatkowo uruchomiona została aplikacja internetowa Klient JPK_WEB, która umożliwia weryfikację, podpisywanie i przesyłanie wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl