NEWSLETTER 01/11/2021

Środa, 10 listopada 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/11/2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. KWARANTANNA, IZOLACJA I ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym w ZUS-ie mają prawo do zasiłku w przypadku konieczności opieki nad chorym dzieckiem, także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Podstawą do ubiegania się o zasiłek jest zaświadczenie lekarskie. Co istotne, z zasiłku opiekuńczego może skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, o której ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym, niż 7 dni przed jej zamknięciem. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej (na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).  Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana jak choroba dziecka. Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat

2. NOWY ŁAD GOSPODARCZY UCHWALONY PRZEZ PARLAMENT RP – Pakiet ustaw nazywany w skrócie Nowym Ładem Gospodarczym został uchwalony pomimo zgłoszenia przez Senat RP poprawek w zakresie przesunięcia daty jego wprowadzenia. Aktualnie, ustawy czekają na podpis Prezydenta RP. Oznacza to, iż prawdopodobnie Nowy Ład wejdzie w życie już od nowego 1 stycznia 2022 roku!

Zgodnie z nowymi regulacjami podwyższona z 8 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych zostanie kwota wolna od podatku dla wszystkich osób pracujących. Podniesiony zostanie tzw. II próg podatkowy z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. W założeniu podatki będą niższe dla osób o małych dochodach i wyższe dla osób wysokich dochodach. W praktyce oznacza to, iż osoby zatrudnione ma minimalną krajową nie zapłacą podatku. Pomimo wielu kontrowersji podwyższona zostanie składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Wspólnicy spółki komandytowej nie będą opłacać składki zdrowotnej na takich zasadach jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Składka będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie od faktycznego dochodu wspólnika. Takie rozwiązanie może przyczynić się do powtórnego zainteresowania taką formą prowadzenia biznesu.

Uniknięcie niekorzystnych zmian może zapewnić przejście na ryczałt, ponieważ zmienione zostały niektóre stawki ryczałtu. Przykładowo, dla pracowników branży IT stawka ryczałtu zmniejszona zostanie z 15% do 12%. Nowy Ład Gospodarczy wspiera obrót bezgotówkowy, poprzez wprowadzenie ulgi na terminal dla małego biznesu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa stosujące bezgotówkowy obrót z konsumentami otrzymają zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 15 dni.

Wyłączona zostanie możliwość tzw. wykupu prywatnego samochodu z leasingu. Aktualnie, samochód wzięty w leasing po jego spłacie można wprowadzenie bezpośrednio do majątku prywatnego (z pominięciem wprowadzenia pojazdu do majątku firmy), a następnie sprzedać po upływie 6 miesięcy bez konieczności uiszczania podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, takie działanie nie będzie możliwe, bowiem zostało uznane jako sposób na wyprowadzanie kapitału z firmy bez opodatkowania.

3. DODATKI DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – Zasadnicze wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w zamian za świadczoną pracę może zawierać elementy dodatkowe takie ja dodatek stażowy, funkcyjny, frekwencyjny, językowy lub proekologiczny. Decyzje o przyznaniu fakultatywnych dodatków do wynagrodzenia podejmuje pracodawca. Regulacje w tym zakresie mogą wynikać z zapisów Regulaminu Pracy i Wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Pracy, Układu Zbiorowego lub postanowień indywidualnych umów o pracę. Najpopularniejszym dodatkiem jest dodatek stażowy związany z przepracowanym okresem pracy. Wieloletni pracownicy posiadają duże doświadczenie i pozostają osobami zaufanymi.

Dodatek funkcyjny dedykowany jest osobom zajmującym wyższe stanowiska, przykładowo kierownicze. Jest to sposób na rekompensatę obciążenia takich pracowników większym zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności. Narażenie pracownika na szkodliwe czynniki przez określony czas może uzasadniać wypłatę dodatku do wynagrodzenia, szczególnie jeśli praca może prowadzić do powstania tzw. choroby zawodowej. Popularny staje się dodatek frekwencyjny powiązany z obecnością pracownika i brakiem absencji. Rozwiązanie ma na celu zachęcenie pracownika do zachowania wysokiego stopnia obecności. Dodatek frekwencyjny nie może być uzależniony od wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych przykładowo niezdolnością do pracy. Rozwiązanie ma zachęcić do wyższej obecności i nie może prowadzić do ukarania pracownika za korzystanie z uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Dodatkowy element wynagrodzenia może być związany z konkretnymi umiejętnościami lub wykształceniem. Przykładem może być dodatek za znajomość języka obcego lub posiadanie określonego tytułu naukowego albo wykształcenia.

Na popularności zyskuje tzw. dodatek ekologiczny związany z dojazdami pracownika do zakładu pracy komunikacją miejską lub środkami ekologicznymi takimi jak rower lub hulajnoga.

Oferowanie pracownikom dodatków do wynagrodzenia może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy i skłonić potencjalnych pracowników do wyboru podmiotu oferującego profity. Wpływa na renomę i odbiór firmy oraz stanowi zachętę dla pracowników do podejmowania określonych aktywności w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub obecności w pracy.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl