NEWSLETTER 01/10/2020

Wtorek, 6 października 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/10/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWA STRUKTURA PLIKU JPK-VAT – od 1 października zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące struktury wysyłanego dotychczas przez czynnych podatników podatku od towarów i usług (VAT) pliku JPK-VAT. Został on połączony z deklaracją VAT-7 i VAT-7K. Zawiera nowe oznaczenia. Składa się z części ewidencyjnej (ewidencja transakcji sprzedaży i zakupów) i deklaracyjnej (dane o sprzedaży i zakupach w danym okresie). Zmiany obejmują tylko deklarację VAT-7 i 7K, natomiast pozostałe deklaracje należy składać na dotychczasowych zasadach.

Deklarację JPK-V7 należy składać do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w przypadku rozliczenia miesięcznego. Rozliczenie kwartalne wymaga wypełnienia tylko części ewidencyjnej za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału, natomiast po zakończeniu kwartału  uzupełnienia wymaga część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjna za cały kwartał.

Nowy plik JPK wymaga podania dodatkowych danych, takich jak: grupowanie towarów i usług, oznaczenie rodzaju transakcji oraz oznaczenie dowodów sprzedaży. Grupowanie towarów i usług to specjalne kody (od 1 do 13), którymi sprzedający będą musieli oznaczać dostarczane towary i świadczone usługi. Oznaczenie rodzaju transakcji to kolejny wymóg. Należy zaznaczyć, że ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

2. PLANOWANE OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ OD 2021 ROKU – Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz przedstawionym projektem ustawy spółki komandytowe mają być opodatkowane już od 1 stycznia 2021 roku podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej będą w praktyce podlegały podwójnemu opodatkowaniu czyli na poziomie spółki oraz przy każdej wypłacie zysków dla wspólników. Oznacza to zrównanie zasad opodatkowania ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi. Podstawowa stawka podatku będzie wynosić 19%, a w szczególnych sytuacjach 9% (stawka obniżona).

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej zależeć będzie od pełnionej funkcji. Chodzi tutaj o podział na komplementariuszy i komandytariuszy. Podatkiem w wysokości 19% zostanie objęty zysk wypłacany komplementariuszowi. Będzie mógł on jednak skorzystać z pomniejszenia podatku od dywidendy o część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową, zgodnie z udziałem w zysku. Komandytariusz i jego zysk zostanie opodatkowany stawką wynosząca 19%. Niestety, komandytariusz nie będzie mógł skorzystać z mechanizmu odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową. W takiej sytuacji, dojdzie do podwójnego opodatkowania. Pewne ułatwienie zakłada częściowe zwolnienie komandytariusza  z obowiązku uiszczania podwójnego podatku, jednak tylko do wysokości przychodów wynoszących 60 tyś zł rocznie i pod warunkiem spełnienia dodatkowych przesłanek.

3. UKŁAD KONSUMENCKI – NOWY MECHANIZM DLA DŁUŻNIKÓW – Od marca 2020 roku wprowadzona została instytucja tzw. układu konsumenckiego dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna tj. utraciły płynność finansową i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, natomiast istnieje szansa na spłacenie długów. Nowe rozwiązanie umożliwia odstąpienie od likwidacji majątku, które często doprowadza Wierzyciela do braku możliwości odzyskania długu.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, wniosek Dłużnika o zawarcie układu konsumenckiego musi być uzasadniony powstaniem stanu niewypłacalności oraz możliwością zawarcia i wykonania układu z Wierzycielami, a także zdolnością pokrycia przez Dłużnika kosztów postępowania. Przesłanki poddawane są ocenie przez Sąd.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl