NEWSLETTER 02/09/2020

Środa, 16 września 2020 roku

 

NEWSLETTER

02/09/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ULGI IP BOX I BIEŻĄCA EWIDENCJA RACHUNKOWA – Preferencyjna stawka podatku z praw własności intelektualnej wynosząca 5% została wprowadzona w 2018 roku, jednak jej zastosowanie było możliwe dopiero za 2019 rok. Celem jej zastosowania było zachęcenie przedsiębiorców do twórczej i rozwojowej działalności. Ministerstwo Finansów udostępniło szczegółowe wyjaśnienia dotyczące nowego rozwiązania.

Uzyskanie ulgi jest zależne od prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, wytwarzania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągania dochodu z kwalifikowanego prawa IP podlegającego opodatkowaniu w Polsce, poniesienia kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

W ramach rozwiązań nakierowanych na pomoc podmiotom gospodarczym tzw. Tarczy Antykryzysowej, istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej w rozliczanych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek dochodowy, a nie dopiero w zeznaniu rocznym. Opodatkowanie preferencyjne może być stosowane do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Do kwalifikowanych IP należy patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego.

Z preferencyjnej stawki opodatkowania mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych objętych podatkiem PIT oraz osoby prawne, spółki jawne i podatkowe grupy kapitałowe objęte podatkiem CIT.

Organy Podatkowe wymagały, aby ewidencja zdarzeń gospodarczych obejmujących wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej była prowadzona na bieżąco przykładowo w formie arkuszy kalkulacyjnych. W wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych wskazywano, iż stworzenie zbiorczej ewidencji na koniec okresu rozliczeniowego, w celu wykazania zastosowania ulgi przekreśla możliwość skorzystania z ulgi IP BOX. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych nie podziela stanowiska Organów Podatkowych. Zdaniem Sądów brak prowadzenia bieżącej ewidencji nie stanowi przeszkody do zastosowania ulgi, z uwagi na możliwość ujęcia ulgi IP BOX dopiero w zeznaniu rocznym, a nie cyklicznie w krótszych okresach. Zastosowanie ulgi zależne jest od prawidłowo prowadzonej ewidencji, a nie jej bieżącego sporządzania.

2. JEDNO ZAMÓWIENIE NA KWOTĘ 15 TYŚ. ZŁ I KILKA FAKTUR – czy to legalne? – Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości wystawienia kilku faktur do jednego zamówienia znajduje się w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ i jest twierdząca! Podatkowy stan faktyczny skierowany do organu obejmował sytuację sprzedaży w ramach jednego zamówienia towarów ujętych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług (wymagających zastosowania split payment’u) oraz innych towarów na kwotę równą lub większą niż 15 tyś zł brutto.

Obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) aktualizuje się w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek tj:

  1. Kwota należności (brutto) wskazana na fakturze wynosi 15 tyś zł lub więcej;
  2. Transakcja dotyczy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług;
  3. Czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Organ Podatkowy stwierdził, iż nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednej transakcji (zamówienia) dokonywał  odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku numer 15 oraz sprzedaży towarów wyłączonych z obowiązku stosowania MPP. Podsumowując, sprzedawca może wystawić kilka faktur do jednego zamówienia. Przykładowo, jedną fakturę dla produktów lub usług wymagających zastosowania MPP oraz drugą dla pozostałych produktów/usług.

Dyrektor KIS zaakcentował, iż dla dokonania zapłaty z zastosowaniem split payment’u istotne znaczenie ma wartość brutto na fakturze, a nie wartość całego zamówienia. Wydana interpretacja pomaga zmniejszyć uciążliwości związane z dokonywaniem zapłaty na dwa odrębne rachunki bankowe i swego rodzaju blokowaniem środków na rachunku przeznaczonym do uiszczenia kwoty podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja nie oznacza, iż dzielenie faktur w ramach jednego zamówienia jest zupełnie dowolne. Intencjonalny podział jednego zamówienia (obejmującego wyłącznie towary podlegające obowiązkowemu MPP) na kilka mniejszych faktur prowadzący w rzeczywistości do obejścia obowiązku zastosowania split payment’u, z uwagi na kwotę niższą niż 15 tyś zł, może zostać uznane przez organy podatkowe za działanie w celu obejścia prawa na podstawie ogólnej klauzuli istniejącej na gruncie Ordynacji Podatkowej.

Ministerstwo Finansów odniosło się również do problemu tzw. „nadgorliwego” stosowania mechanizmu podzielonej płatności czyli umieszczania na fakturach adnotacji o obligatoryjnym stosowaniu MPP, nawet dla transakcji, które nie są objęte takim obowiązkiem. Jeżeli transakcja nie spełnia przesłanek wynikających z ustawy, można zignorować adnotacje znajdującą się na fakturze!

3. UKŁAD KONSUMENCKI – NOWY MECHANIZM DLA DŁUŻNIKÓW – Od marca 2020 roku wprowadzona została instytucja tzw. układu konsumenckiego dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna tj. utraciły płynność finansową i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, natomiast istnieje szansa na spłacenie długów. Nowe rozwiązanie umożliwia odstąpienie od likwidacji majątku, które często doprowadza Wierzyciela do braku możliwości odzyskania długu.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, wniosek Dłużnika o zawarcie układu konsumenckiego musi być uzasadniony powstaniem stanu niewypłacalności oraz możliwością zawarcia i wykonania układu z Wierzycielami, a także zdolnością pokrycia przez Dłużnika kosztów postępowania. Przesłanki poddawane są ocenie przez Sąd.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl