NEWSLETTER 01/07/2020

Wtorek, 7 lipca 2020 roku

 

NEWSLETTER

01/07/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO 13 LIPCA 2020 ROKU – w życie weszły regulacje ustanawiające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, które oznaczają nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do nałożenia wysokich kar pieniężnych. Nowy rejestr ma ułatwić rozpoznawanie tożsamości osób fizycznych sprawujących kontrolę nad działalnością spółek w rozbudowanej strukturze przedsiębiorstw i przyczynić się do skuteczniejszej walki z przestępstwami gospodarczymi oraz praniem brudnych pieniędzy. Prawidłowe wdrożenie nowych przepisów oraz aktualizację danych w rejestrze mają zapewnić wysokie kary finansowe wynoszące nawet 1.000.000,00 zł! Odpowiedź na pytanie: Kto jest beneficjentem rzeczywistym? nie zawsze jest prosta, pomimo definicji zawartej w ustawie.

Spółki mają czas do 13 lipca 2020 roku na zgłoszenie Beneficjentów Rzeczywistych!

Beneficjent Rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę albo osoba w imieniu, której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

To jednak nie wszystko, bowiem ustawa wprowadza dodatkowe przesłanki. W przypadku spółki, Beneficjentem Rzeczywistym jest:

a) Osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,

b) Osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

c) Osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osoba prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki  lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

d) Osobę fizyczną sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (tzw. jednostkę dominującą sprawującą kontrolę nad jednostką zależną),

e) Osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowania braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku stwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych! Elektronicznego zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów  musi dokonać osoba posiadająca prawo do reprezentacji spółki, a nie beneficjent rzeczywisty! Dane nie mogą być wpisane przez pełnomocnika.

Termin dokonania zgłoszenia zależy od momentu rejestracji spółki:

a) Spółki utworzone przed 13 października 2019 roku muszą dokonać zgłoszenia do 13 lipca 2020 roku,

b) Spółki utworzone po 13 października 2019 roku dokonują zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia rejestracji spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Zmiana danych w KRS powoduje obowiązek aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie nowych danych musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wystąpienia. Należy pamiętać, iż część zmian obowiązuje od momentu ich dokonania, natomiast pozostałe zmiany są ważne od czasu wpisania ich do Rejestru Przedsiębiorców KRS!

Definicja zawarta w ustawie jest rozbudowana i wywołuje wątpliwości interpretacyjne, stąd zalecane jest zgłaszanie akcjonariuszy, udziałowców, menedżerów spółki, członków zarządu, osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa oraz członków kadry zarządzającej sprawujących kierownicze stanowiska mających wpływ na sprawy spółki, z uwagi na wysokie kary grożące za brak wykonania obowiązku. Wpisanie do rejestru osoby nie będącej Beneficjentem Rzeczywistym nie jest karane.

2. PRACA ZDALNA W TARCZY 4.0 – Zgodnie z zapowiedziami, nowa wersja Tarczy Antykryzysowej uregulowała częściowo system pracy zdalnej, który budził wiele wątpliwości. Pandemia zmusiła część przedsiębiorców do zastosowania pracy na odległość, w celu zmniejszenia potencjalnego zagrożenia zarażeniem COVID-19. Regulacje prawne nie były gotowe na tak gwałtowną zmianę rzeczywistości i wymagały dostosowania.

Pracownik musi posiadać możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy. Pracodawca musi zapewnić wszelkie narzędzia oraz materiały. Przykładowo, komputer, drukarkę, dostęp do Internetu oraz oprogramowanie. Wydanie polecenia świadczenia pracy zdalnej pozostaje w gestii pracodawcy, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tej kwestii mogą pojawić się wątpliwości, bowiem pracodawca nie ma pełnego wpływu na kwestie związane z BHP. Przykładowo, nie ma możliwości dostosowania stanowiska pracy znajdującego się w mieszkaniu pracownika do wszystkich przepisów i wymogów.

Istotną kwestią jest zapewnienie ochrony poufnych danych takich jak: tajemnica przedsiębiorstwa, danych osobowych klientów, baz danych dostępnych online oraz wszelkich materiałów, które nie powinny znaleźć się w niepowołanych rękach. Pracownika należy przeszkolić o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń przykładowo: częstej zmianie haseł, stosowania programów antywirusowych oraz szyfrujących. W przypadku prowadzenia konferencji oraz spotkań online należy zwrócić uwagę na dostęp osób nieupoważnionych.

Przy okazji poruszanej tematyki należy wspomnieć, iż w okresie pandemii zdecydowanie nasiliły się ataki hackerskie. Powodem takiej aktywności jest zwiększenie zakresu pracy zdalnej oraz dokumentów przesyłanych i udostępnianych online.

3. SKORZYSTANIE Z ULGI IP BOX TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ UMOWY – Ulga podatkowa tzw. IP BOX zakłada wsparcie innowacyjnych firm, poprzez skorzystanie z 5%-owej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Wymogiem jest osiąganie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nr 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST, obejmowała kwestię przenoszenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na podstawie umów częściowo zawartych w formie ustnej i częściowo w formie pisemnej.

Dyrektor KIS powołując się na art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazał, iż umowa przekazania praw autorskich musi zostać zawarta w formie pisemnej, w innym wypadku jest nieważna. Z tego powodu, podatnik może skorzystać z ulgi IP BOX tylko w zakresie praw  przekazanych na mocy umowy sporządzonej na piśmie. Umowy i ustalenie ustne nie uprawniają do zastosowania obniżonej stawki podatkowej.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                        e-mail: kancelaria@kpla.com.pl