NEWSLETTER 01/04/2021

Środa, 7 kwietnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/04/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NARODOWY SPIS POWSZECHNY CZYLI ŹRÓDŁO INFORMACJI STATYSTYCZNYCH – Od 1 kwietnia 2021 roku wystartował tzw. narodowy spis powszechny obywateli RP prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pierwotnie, miał on trwać do 30 czerwca, jednak z uwagi na panującą epidemię został wydłużony do 30 września bieżącego roku. Spisu można dokonać za pośrednictwem internetowego formularza lub dedykowanej infolinii. Dane będą wykorzystywane do sporządzania różnego rodzaju zestawień, analiz, prognoz oraz badań statystycznych. Dokonanie spisu wymaga podania wielu informacji, w tym danych osobowych, miejsca zamieszkania oraz osób zamieszkujących wspólnie. Pytania obejmują relacje rodzinne, kwestionariusz mieszkaniowy, wykształcenie oraz zatrudnienie. W niektórych przypadkach możliwe jest odmówienie udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania związane przykładowo ze stanem zdrowia. Główny Urząd Statystyczny opublikował wytyczne dla osób dokonujących spisu.

Zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy! Niedotrzymanie terminu na przekazanie informacji lub zignorowanie obowiązku może spowodować negatywne skutki w postaci nałożenia grzywny, natomiast podanie nieprawdziwych informacji stanowi przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności do 2 lat!

2. OSTATNI ETAP WDROŻENIA PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe tzw. PPK to dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla osób zatrudnionych. PPK tworzone są wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Mechanizm przynależności do PPK jest automatyczny dla osób w wieku od 18 do 54 lat, jednak pracownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z PPK. Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki gromadzące oszczędzone środki. W pierwszej kolejności zawierana jest umowa o zarządzanie, a następnie umowa o prowadzenie PPK.

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł tj. od pracodawcy, pracownika i państwa. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe) w wysokości 2% i 1,5% wynagrodzenia. Istnieje możliwość przekazywania, również wpłat dodatkowych (dobrowolnych) wynoszących 2% i 2,5%. Wysokość wpłat jest zależna od wynagrodzenia w oparciu o naliczanie procentowe. Dodatkowo, ze środków państwowych finansowane będą wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne.

Po osiągnięciu 60 roku życia pracownik może wypłacić jednorazowo 25% środków, natomiast pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. W takiej sytuacji wypłata będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Ostatni etap wdrożenia PPK obejmuje przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 pracowników oraz podmioty z sektora publicznego. Do dnia 23 kwietnia 2021 roku pracodawca musi podpisać umowę o zarządzanie, natomiast do 10 maja 2021 roku umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

Jeśli pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym średniorocznie mniej niż 10 osób i wszyscy pracownicy złożą oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w PPK przepisy ustawy nie będą miały zastosowania. W takiej sytuacji, pracodawca nie będzie miał obowiązku zawierania umów z instytucją finansową.

3. PROJEKT NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ – Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. ustawy deweloperskiej został niedawno skierowany pod obrady Sejmu. Autorem planowanych regulacji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Celem nowych przepisów jest zwiększenie ochrony nabywców, którzy wpłacają środki na poczet nabywanych w przyszłości nieruchomości i tym samym uniknięcie negatywnych w przypadku upadłości firmy deweloperskiej. Przedstawiciele organizacji zrzeszających deweloperów wskazują, iż nowelizacja stanowi zbyt dużą ingerencję w rynek nieruchomości i doprowadzi do przerzucenia ciężaru finansowego na nabywcę nieruchomości czyli zwiększenia ceny lokali.

Najważniejszymi założeniami projektu jest stworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DGF), który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Składki w ramach DFG odprowadzane będą przez deweloperów od każdej z wpłat nabywców i mają wynosić odpowiednio do 2% w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych (OMR), natomiast w przypadku zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych (ZMR) do 0,2%. Ministerstwo uzasadnia utworzenie Funduszu, brakiem obecnie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania.

Projekt ustawy przewiduje także m.in: dłuższy okres prowadzenia rachunków powierniczych przez deweloperów, późniejszą wypłata środków z rachunku powierniczego na rachunek bankowy dewelopera oraz możliwość odmowy przez nabywcę dokonania odbioru nowego mieszkania względu na istotne wady lokalu.

4. SKORZYSTANIE Z ULGI IP BOX TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ UMOWYUlga podatkowa tzw. IP BOX zakłada wsparcie innowacyjnych podmiotów tworzących tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej, poprzez skorzystanie z 5%-owej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Wymogiem jest osiąganie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nr 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST, obejmowała kwestię przenoszenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na podstawie umów częściowo zawartych w formie ustnej i częściowo w formie pisemnej.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl