NEWSLETTER 01/03/2022

Piątek, 11 marca 2022 roku

NEWSLETTER

01/03/2022

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska oraz Biura Rachunkowego.

Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – Od 10 marca 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów wydłużające o 3 miesiące terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych za rok 2021. Wydłużenie terminu do składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 roku będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o 3 miesiące na:

– złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;

– wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek

Zmiany obejmują sporządzenie inwentaryzacji, wykonania zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz przekazania do KRS i Organów Skarbowych, a także sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na apele księgowych, przedsiębiorców oraz doradców podatkowych, którzy wskazywali na wielość zmian wynikających z wprowadzenia tzw. Nowego Ładu Gospodarczego.

2. DODATKI DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – Zasadnicze wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w zamian za świadczoną pracę może zawierać elementy dodatkowe takie jak dodatek stażowy, funkcyjny, frekwencyjny, językowy lub proekologiczny. Decyzje o przyznaniu fakultatywnych dodatków do wynagrodzenia podejmuje pracodawca. Regulacje w tym zakresie mogą wynikać z zapisów Regulaminu Pracy i Wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Pracy, Układu Zbiorowego lub postanowień indywidualnych umów o pracę. Najpopularniejszym dodatkiem jest dodatek stażowy związany z przepracowanym okresem pracy.

Dodatek funkcyjny dedykowany jest osobom zajmującym wyższe stanowiska, przykładowo kierownicze. Jest to sposób na rekompensatę obciążenia takich pracowników większym zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności. Narażenie pracownika na szkodliwe czynniki przez określony czas może uzasadniać wypłatę dodatku do wynagrodzenia, szczególnie jeśli praca może prowadzić do powstania tzw. choroby zawodowej.

Popularny staje się dodatek frekwencyjny powiązany z obecnością pracownika i brakiem absencji. Rozwiązanie ma na celu zachęcenie pracownika do zachowania wysokiego stopnia obecności. Dodatek frekwencyjny nie może być uzależniony od wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych przykładowo niezdolnością do pracy. Dodatkowy element wynagrodzenia może być związany z konkretnymi umiejętnościami lub wykształceniem. Przykładem może być dodatek za znajomość języka obcego lub posiadanie określonego tytułu naukowego albo wykształcenia. Na popularności zyskuje tzw. dodatek ekologiczny związany z dojazdami pracownika do zakładu pracy komunikacją miejską lub środkami ekologicznymi takimi jak rower lub hulajnoga.

Oferowanie pracownikom dodatków do wynagrodzenia może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy i skłonić potencjalnych pracowników do wyboru podmiotu oferującego profity. Wpływa na renomę i odbiór firmy oraz stanowi zachętę dla pracowników do podejmowania określonych aktywności w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub obecności w pracy.

 3. REJESTR UMÓW O DZIEŁO – Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Konieczne jest przekazanie informacji na specjalnym formularzu „RUD”. Zgłoszenie musi zostać dostarczone do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Informację można przekazać za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub w formie pisemnej. W jednym formularzu można wskazać maksymalnie 10 zawartych umów z jednym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy złożyć oddzielny formularz.

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl