NEWSLETTER 01/03/2021

Środa, 10 marca 2021 roku

 

NEWSLETTER

01/03/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH – W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która rozszerzy katalog podmiotów stosujących procedury związane z identyfikowaniem beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw. Nowe obowiązku obejmą biura księgowe, które będą weryfikować podmioty mające rzeczywisty wpływ na dany podmiot gospodarczy. Księgowi będą musieli wdrożyć wewnętrzne procedury tożsame z metodami stosowanymi przez banki, firmy ubezpieczeniowe oraz duże instytucje finansowe.

Nowe przepisy obejmą podmioty prowadzące księgi rachunkowe, sporządzające deklaracje podatkowe oraz udzielające porad z zakresu prawa podatkowego. Skuteczne wdrożenie nowych regulacji mają zapewnić wysokie kary finansowe grożące za niedostosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy.

Uznanie przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe za tzw. instytucje obowiązane generuje wiele dylematów, bowiem księgowi nie mają wglądu do dokumentacji rejestrowej lub umów zawieranych przez klientów. Biuro księgowe będzie analizować transakcje przeprowadzane przez klienta, natomiast w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości zaraportuje taką okoliczność. W praktyce wykrycie nieprawidłowości spowoduje obowiązek dokonania zgłoszenia informacjo o kliencie biura.

2. NISKIE ZAINTERESOWANIE ESTOŃSKIM CIT-EM – Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje wprowadzające tzw. estoński CIT, który zgodnie z zapowiedziami miał pozostać nowoczesną i alternatywną formą opodatkowania. Największym atutem pozostawała możliwość odroczenia zapłaty podatku do momentu wypłaty zysków, dając tym samym możliwość inwestowania większej ilość środków w rozwój firmy. W praktyce wprowadzone w Polsce rozwiązanie jest dalekie od Estońskiego, z uwagi na skonstruowanie wielu dodatkowych ograniczeń w możliwości skorzystania, przykładowo skierowanie rozwiązania tylko do spółek z o.o. i spółek akcyjnych, ograniczenia dotyczące przychodów, a także stałe ponoszenie wydatków na inwestycje.

Krajowe rozwiązanie zostało wzbogacone o skomplikowane przepisy, których interpretacja budzi wątpliwości. Do momentu wypracowania orzecznictwa w zakresie nowych mechanizmów trudno jest odpowiedzieć na pytania związane z praktycznym funkcjonowaniem nowego rodzaju opodatkowania. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż rozwiązanie jest nowe i wraz z upływem czasu zyska zwolenników. Estońskie rozwiązanie było sprawdzone i wystarczyło jego powielenie. Niestety, wysoki poziom biurokracji i liczne ograniczenia skutecznie zniechęca podatników do wyboru nowej metody.

3. WYKRYCIE BŁĘDU W JPK_VAT – Nowy schemat jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) wywołał wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o grożące kary oraz obowiązek oznaczania transakcji specjalnymi kodami GTU. W założeniu nowa struktura JPK_VAT miała uprościć raportowanie przez przedsiębiorców wykonanych operacji księgowo-podatkowych. W praktyce problematyczna pozostaje kwestia błędu w złożonym JPK. Z pewnością wymagane jest złożenie odpowiedniej korekty i poprawny błędnie podanych informacji. Zalecane jest sporządzenie pisma do Urzędu Skarbowego zawierającego tzw. czynny żal pozwalający uniknąć negatywnych konsekwencji grożących w przypadku zainicjowania postępowania wyjaśniającego. Błąd w oznaczeniu transakcji kodem GTU może spowodować karę w wysokości 500 zł za każdą niewłaściwie oznaczoną fakturę!

Nowy JPK składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Jeśli błąd wystąpił w części deklaracyjnej właściwe jest dokonanie korekty. W przypadku błędu w części ewidencyjnej wymagany jest dodatkowo tzw. czynny żal złożony przez osobę, na której ciążył obowiązek przedłożenia JPK_VAT np. Prezesa Zarządu lub wspólnika uprawnionego do działania w imieniu spółki. Czynny żal może zostać złożony elektronicznie lub tradycyjnie. Skuteczne złożenie czynnego żalu jest możliwe przed wszczęciem przez Organ Podatkowy postępowania wyjaśniającego. W praktyce najważniejsza jest data nadania listu do US lub złożenia dokumentu w formie elektronicznej. Przekazanie nierzetelnej informacji stanowi czyn zabroniony określony w Kodeksie Karnym Skarbowym i zagrożony jest grzywną.

 

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl