Konsumencie i przedsiębiorco – szykują się zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że szykują się spore zmiany w Kodeksie Cywilnym w przedmiocie terminów przedawnienia roszczeń istotnych dla Konsumentów jak i Przedsiębiorców. Projekt zmian zawiera szereg nowych, wcześniej nieznanych instytucji, które jednak już na pierwszy rzut oka budzą wiele wątpliwości.

Najważniejsze proponowane zmiany :

  1. Zmiana długości terminu przedawnienia roszczeń
  2. Zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń
  3. Zróżnicowanie w sposobie skorzystania z instytucji przedawnienia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy

Projektowana zmiana przewiduje skrócenie okresu przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6 lat.

Nowy termin przedawnienia roszczeń ma dotyczyć również roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu nawet gdy termin przedawnienia tego rodzaju roszczenia był krótszy.

Termin przedawnienia roszczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ma pozostać niezmiennie 3 -letni.

Przewidywana jest zmiana w sposobie liczenia terminu przedawnienia roszczeń. Nowelizacja ta ma dotyczyć tych terminów przedawnienia, które wynoszą okres nie krótszy od lat dwóch. Projektowana zmiana wprowadzać ma zasadę, że koniec terminu przedawnienia ma przypadać od teraz zawsze na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Korzystna, z punktu widzenia Konsumenta, zmiana polegać ma na uprawnieniu sądów do stwierdzenia przedawnienia roszczeń z urzędu na korzyść konsumenta, jeżeli do takiego przedawnienia doszło, niezależnie od tego czy Konsument zarzut przedawnienia podniósł. Ta, dość istotna zmiana, rewolucjonizuje dotychczasową praktykę, w myśl której przedsiębiorca mógł domagać się zaspokojenia z roszczenia przedawnionego, zaś sąd samego przedawnienia nie badał z urzędu, dając wyraz zaufania twierdzeniom przedsiębiorcy. Samo zaś stwierdzenie przedawnienia następowało wyłącznie na skutek wskazania zarzutu przedawnienia przez samego Konsumenta.

Od tego przywileju, projekt zmian ustawy przewiduje jeden dość istotny wyjątek, który de facto wzmacnia pozycję przedsiębiorcy na niekorzyść konsumenta. Proponowana zmiana ma prowadzać uprawnienie dla sądów do nieuwzględnienia przedawnienia z urzędu lub na zarzut konsumenta „ w wyjątkowych wypadkach” i gdy przemawiają za tym „ względy słuszności”. Oczywiście terminy te są terminami niedookreślonym i już pomysł budzi wiele wątpliwości. W szczególności, iż prawo nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia będzie sądom przysługiwać w odniesieniu do roszczeń przeciwko przedsiębiorcy a wyłącznie co do roszczeń dochodzonych przeciwko konsumentowi.

Czy w takiej formie proponowane zmiany zaczną obowiązywać ? Wszystko na to wskazuje, że tak. Zdaniem obserwatorów, jak również zespołu KPLA proponowane zmiany uderzą w fundamentalne zasady prawa : zasady równego traktowania oraz zasady pewności prawa.