Kolejne zmiany w prawie podatkowym już od 1 lipca 2019 roku

Kwartalne rozliczenia podatku VAT. Pomimo iż miesięczne rozliczenie podatku VAT stanowi podstawowy okres rozliczenia podatku VAT, istnieje możliwość rozliczania kwartalnego, z czego korzystać mogą przedsiębiorcy ze statusem tzw. małego podatnika. Obecnie zmianie ulegnie forma do dokonywania rozliczeń JPK-VAT, która ma na celu uproszczenie i ujednolicenie składania deklaracji podatkowych. Podatnicy nie będą musieli składać już dwóch dokumentów- pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, ale tylko jeden nowy zmieniony JPK_VAT. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie do nowej deklaracji załączników, które są przewidziane dotychczas tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT czy też dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Z uwagi na wprowadzenie nowego formatu zmienią się także zasady co do kwartalnej możliwości rozliczenia podatku VAT. Co do zasady, w nowym formacie pojawić się muszą wszystkie dane (z deklaracji i ewidencji) co do transakcji przeprowadzonych przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym – okresie miesięcznym. Z kolei podatek płacony powinien być w tych samych okresach sprawozdawczych, w których dochodzi do raportowania za pomocą zmienionej deklaracji.

Rejestr podatników VAT. Na bazie nowych plików JPK_VAT powstanie Centralny Rejestr Faktur (CRF), którego podstawowym założeniem jest możliwość przeprowadzenia analizy i kontroli prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych. Poza danymi z deklaracji podatników, będą także rejestrowane zgłoszone do Urzędu Skarbowego numery rachunków bankowych każdego podmiotu. Od 1 stycznia 2020 dokonując przelewu, w wysokości powyżej 15 000 zł, należy sprawdzić dane uwidocznione w rejestrze i dokonać płatności na rachunek bankowy kontrahenta ujawniony w CRF. Dokonanie płatności na inne konto niż znajdujące się w rejestrze będzie możliwe, ale będzie wymagało pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od daty przelewu. W przypadku zapłaty na inne konto i niedochowanie obowiązku zawiadomienia o tym naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie, nie będzie prawa do zaliczenia takiej transakcji w koszty uzyskania przychodów. W związku z uruchomieniem rejestru, należy skontrolować aktualność zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym kont firmowych i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian. W przypadku nieaktualnych danych po styczniu 2020 roku mogą wystąpić problemy lub opóźnienia w przepływie środków firmowych.

Obligatoryjny split payment. Przepisy nowelizacyjne w zakresie podatku VAT regulują także kwestię mechanizmu podzielonej płatności podatku, który będzie obowiązkowy od stycznia 2020 roku dla wybranych branż. Do tej pory split payment jako płatność z wykorzystaniem odrębnych rachunków bankowych do celów rozliczania podatku VAT był fakultatywny. Obecnie został wprowadzony jako przymusowy przy transakcjach z branż, które są podatne na nadużycia w zakresie naliczania podatku VAT. Będzie on dotyczyć m.in robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych, sprzedaży wyrobów ze stali, komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, biżuterii, opon i niektórych części do samochodów i motocykli. Przy dokonywaniu opcji przelewu z podzieloną płatnością trzeba będzie wskazać dodatkowe informacje jak numer faktury, odrębnie kwota netto i kwota podatku VAT, z wyłączeniem możliwości zapłaty zbiorczo za kilka faktur jednym przelewem. Odbiorca otrzyma płatność podzieloną – sumę netto na konto firmowe a kwotę podatku VAT na odrębne konto do rozliczania jedynie podatku VAT z urzędem skarbowym lub kontrahentem. W przypadku dokonania płatności za transakcję objętą obowiązkiem split payment w inny sposób, płatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od takiej faktury.

Kontrole samozatrudnionych. Zapowiadany wcześniej przez Ministerstwo Finansów test przedsiębiorcy, mający zweryfikować czy dana działalność w formie samozatrudnienia nie powinna być zakwalifikowana jako praca etatowa, nie wejdzie jednak w życie. Taki test miałby wyodrębnić te przypadki prowadzenia działaności, w ramach której współpracę podejmuje się jedynie z jednym podmiotem, na rzecz którego wystawiana jest faktura VAT w sposób stały i regularny a zlecenia wykonuje się w siedzibie kontrahenta, będąc podporządkowanym panującym tam zasadom fukcjonowania. Zamiast tego planowane jest kontrolowanie w celu zbadania czy dana działalność jest działalnością gospodarczą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Tu wskazać można na regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 5b ust 1 i 2 przewiduje, iż: Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 

Indywidualne numery rachunków bankowych do celów podatkowych. Od stycznia 2020 roku planowane jest uruchomienie nowych indywidualnych rachunków bankowych dla celów rozliczania wszystkich naliczanych podatków. W projekcie zmian Ordynacji podatkowej przewidziane jest wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Obecnie należności podatkowe gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych, co powoduje konieczność dokonywania kilku różnych przelewów, na zbiorcze rachunki bankowe danego Urzędu Skarbowego dla wszystkich płatników. Takie rozwiązanie powoduje, iż źle oznaczone przelewy trudniej jest właściwie zakwalifikować i w odpowiednim czasie rozliczyć. Planowana zmiana i wprowadzanie indywidualnych kont bankowych dla każdego podatnika ma na celu znaczne uproszczenie i usprawnienie rozliczeń podatkowych. Każdy podmiot otrzyma swój unikalny rachunek bankowy, na który będzie przelewał należności z tytułu wszystkich naliczonych podatków. Wpłata na taki rachunek pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie podatnika i rozliczenie jego należności.