NEWSLETTER 04/05/2020

Środa, 27 maja 2020 roku

 

NEWSLETTER

04/05/2020

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. UMORZENIE MIKROPOŻYCZKI OTRZYMANEJ Z FUNDUSZU PRACY – Ustawodawca w ramach pomocy dedykowanej przedsiębiorcom, którzy odczuli negatywne skutki wywołane stanem epidemii COVID-19 umożliwił uzyskanie tzw. mikropożyczki wynoszącej 5 tyś zł finansowanej ze środków Funduszu Pracy. Z omawianego rozwiązania skorzystało wielu mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, z uwagi na odformalizowany charakter i brak restrykcyjnych przesłanek warunkujących przyznanie. Pożyczka musi zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie trzeba tego dokumentować. Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, aby otrzymać pożyczkę. Wspólnicy spółki cywilnej mogą złożyć odrębne wnioski z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rozwiązanie jest bardzo korzystne, bowiem możliwe jest umorzenie całości pożyczki. Co trzeba zrobić, w celu uzyskania umorzenia? Po pierwsze, spełnić przesłankę prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenie pomocy. Po drugie, złożyć wniosek o umorzenie. Aktualnie, nie trzeba utrzymywać stanu zatrudnienia, co wynika z nowelizacji ustawy czyli tzw. tarczy 2.0.

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami w terminie 14 dni od zakończenia trzymiesięcznego terminu prowadzenia działalności liczonego od dnia udzielenia pożyczki. Wzór dostarczony jest wraz z umową o udzielenie pożyczki. Wniosek wymaga złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń woli dotyczącego prowadzenia działalność przez wymagany okres.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o umorzenie, będzie musiał spłacić pożyczkę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Pracy w okresie 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na opisanych zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. CZY WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ? – Stan epidemii spowodował konieczność oddelegowania części pracowników do pracy w systemie zdalnym. Spora grupa pracowników zdecydowała się na wzięcie bezpłatnego urlopu. Część przedsiębiorców, z uwagi na spadek obrotów zmuszona była zredukować etaty, w celu utrzymania płynności finansowej. Nieobecność podwładnych skłoniła pracodawców do alternatywnych metod doręczania wypowiedzeń umów o pracę. Jednym ze sposobów jest wysłanie wypowiedzenia listem poleconym. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Wypowiedzenie musi zostać skutecznie doręczone pracownikowi, w taki sposób aby mógł on się zapoznać z jego treścią. Co do zasady wręczenie wypowiedzenia powinno odbyć się osobiście w zakładzie pracy. Jest to rozwiązanie najprostsze. Dopuszczalne jest jednak wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę za pośrednictwem listu poleconego najlepiej z opcją zwrotnego potwierdzenia odbioru. Pewne utrudnienia wprowadził art. 98 tzw. Tarczy Antykryzysowej w wersji 2.0, który zakłada wyłączenie tzw. fikcji doręczenia nieodebranej przesyłki pocztowej, która była dwukrotnie awizowana.

Zgodnie z wprowadzoną regulacją, nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Ustanowione zastrzeżenie może mieć decydujący wpływ na określenie daty wywarcia skutku przez oświadczenie woli przesłane drogą pocztową.

Sytuacja komplikuje się jeśli pracownik pomimo dwukrotnego awizowania nie odbierze przesyłki. W takim przypadku skutek doręczenia wystąpi dopiero po upływie 14 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oświadczenie woli obejmujące wypowiedzenie stosunku pracy będzie skuteczne w czasie trwania stanu epidemii, jeśli pracownik odbierze poleconą przesyłkę pocztową.

Wprowadzone rozwiązanie może być nadużywane przez pracowników pozostających w stosunku pracy, którzy spodziewając się zwolnienia celowo nie będą odbierać przesyłki listowej

Sposobem na dostarczenie wypowiedzenia w czasie epidemii może być udanie się w miejsce pobytu pracownika i osobiste wręczenie takiego oświadczenia albo wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej (cyfrowej) z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego skierowanego przykładowo na służbową skrzynkę e-mail pracownika, do której ma dostęp.

3. KOMISJA EUROPEJSKA WYRAZIŁA ZGODĘ NA POMOC FINANSOWĄ DEDYKOWANĄ NAJWIĘKSZYM PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ – Pierwotnie Komisja Europejska wyraziła zgodę na przyznanie pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich firm, które odczuły negatywne skutku pandemii COVID-19. Aktualnie, zielone światło otrzymały rozwiązania dedykowane największym firmom czyli zatrudniającym co najmniej 250 pracowników. Planowaną datą rozpoczęcia przyjmowania wniosków jest 1 czerwca 2020 roku.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielanie pożyczek płynnościowych w łącznej wysokości ponad 2 mld euro. Możliwe będzie uzyskanie pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok.

Obsługę Tarczy Finansowej zapewnia Polski Fundusz Rozwoju. W celu skorzystania z pomocy firma musi zatrudniać co najmniej 250 pracowników, a jej obrót przekroczyć 50 mln euro. Przedsiębiorstwo musi odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 25%, który obliczany jest jako porównanie  obrotów z dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 roku do obrotów z poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca z poprzedniego roku. Podmiot nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności oraz nie jest zdolny do produkcji lub świadczenia usług z powodu epidemii.

Dodatkowo, Beneficjent Rzeczywisty przedsiębiorstwa musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Polski oraz rozliczać tutaj podatki przez dwa ostatnie lata.

Przedsiębiorca przed uzyskaniem pomocy powinien dokładnie przeanalizować regulamin pomocy oraz umowę pożyczki, tak aby uchronić się przez obowiązkiem zwrotu całości przyznanej pomocy. Wnioski będą kierowane bezpośrednio do PFR, a nie do banków detalicznych, tak jak miało to miejsce do tej pory.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

e-mail: kancelaria@kpla.com.pl