Dotacje na kapitał obrotowy oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości!

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje średnim przedsiębiorcom możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na kapitał obrotowy. Środki przeznaczone na dotacje pochodzą z dwóch europejskich programów operacyjnych w zależności od województwa. Wnioski można składać od 15 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania środków. Średni przedsiębiorca to podmiot zatrudniający więcej niż 49 i mniej niż 250 pracowników. Roczny obrót nie może przekroczyć 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 43 mln euro (uwzględnia się podmioty powiązane).

Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej oraz zatrudniania przez średnich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Firma musi znajdować się w trudnej sytuacji lub odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca bieżącego roku lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku).

Otrzymane środki w ramach dotacji na kapitał obrotowy mogą zostać przeznaczone na regulowanie kosztów funkcjonowania firmy, bieżące funkcjonowanie oraz finansowanie kapitału obrotowego czyli opłacania mediów, najem powierzchni, zakup towarów.

Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc finansową musi spełnić kryterium zatrudnienia (określona liczna zatrudnionych pracowników), kryterium finansowe (wysokość obrotu oraz suma bilansowa) oraz kryterium powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Wnioski można składać za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę PARP-u. Według zapowiedzi wniosek ma być prosty oraz przejrzysty. Konieczne będzie podanie podstawowych danych przedsiębiorstwa oraz kilku dokumentów. Korespondencja ma odbywać się drogą elektroniczną.

Pomoc skierowana jest do firm, które odczuły negatywne skutki epidemii, stąd znajdowanie się w trudnej sytuacji finansowej lub zaleganie z podatkami (składkami na ZUS) na dzień 31 grudnia 2019 roku przekreśli możliwość skorzystania z oferowanego rozwiązania.

Uzyskana kwota zależna jest od iloczynu okresu i liczby pracowników z uwzględnieniem stawki dla każdego poziomu zatrudnienia czyli odpowiednika liczby etatów.

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 roku (tj. od marca 2020 roku). Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym jako:

  • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

lub

  • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

W zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami/informacji  potwierdzającymi spadek obrotów mogą być:

  • deklaracje VAT-7 – w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie;
  • deklaracje VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencja JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) – w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie;
  • przychody operacyjne (przychody z innych źródeł) w rozumieniu ustawy CIT albo przychody w rozumieniu ustawy PIT – w przypadku podmiotów będących czynnymi podatnikami podatku VAT wystawiającymi faktury VAT marża, podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo, świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług oraz niebędących podatnikami VAT, rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • wystawione faktury lub rachunki – w przypadku podmiotów korzystających z karty podatkowej, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT.

Kwota możliwa do uzyskania będzie obliczana na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie biorąc pod uwagę liczbę etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE, według stanu na moment składania wniosku. PARP wyjaśnia, iż FTE to termin oznaczający jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorca stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, to jest uwzględniany w kalkulacji.

W obliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Należy zwrócić uwagę, iż wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia właściwej stawki jednostkowej liczona jest inaczej niż wielkość zatrudnienia, jaką należy uwzględnić określając status przedsiębiorcy (MŚP lub duże przedsiębiorstwa)!

Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udzieleniem pomocy lub obsługa wniosku. Okres finansowania wynosi od 1-3 miesięcy. Część pól widniejących we wniosku wypełniana jest automatycznie przez system, co ułatwia jego prawidłowe złożenie.