NEWSLETTER 04/04/2021

Środa, 28 kwietnia 2021 roku

 

NEWSLETTER

04/04/2021

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy newsletter przygotowany przez specjalistów Kancelarii Adwokackiej KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska. Niniejszy newsletter w sposób zbiorczy przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w obowiązującym stanie prawnym, podatkach, rachunkowości oraz kadrach. Zachęcamy do śledzenia wpisów, w celu pozyskania niezbędnych informacji pozwalających w pełni i swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku pytań związanych z treścią zaprezentowaną w artykule pozostajemy do Państwa dyspozycji.

1. PORADNIK PODATNIKA I GŁOS PODATNIKA, CZYLI MECHANIZMY UDOSTĘPNIONE PRZEZ MF – Ministerstwo Finansów dążąc do pogłębiania wiedzy obywateli o podatkach i finansach państwowych stworzyło tzw. portal podatnika dostępny pod adresem www.podatki.gov.pl. Na jednej stronie internetowej znajdują się najważniejszej informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz danin lokalnych.

Na portalu podatnika udostępniane są zmiany przepisów podatkowych, wyjaśnienia dotyczące regulacji prawnych z zakresu finansów oraz komunikaty techniczne. Możliwe jest złożenie deklaracji podatkowych on-line, poprzez aplikację „e-Deklaracje”, uzyskanie zaświadczeń, a także skorzystanie z instytucji „czynnego żalu” i kalkulatorów podatkowych.

Kolejnym krokiem było stworzenie portalu „Głos Podatnika”, który umożliwia zgłoszenie sugestii zmian w systemie podatkowym, w celu zwiększenia jego transparentności i skuteczności. System umożliwia, również przeglądanie zgłoszonych dotychczas pomysłów.

Aktualnie, przedstawiciele Ministerstwa Finansów wdrożyli „Poradnik Podatnika” będący wsparciem w czasach pandemii COVID-19 pomagającym zachować stabilność finansową w czasie epidemii. Poradnik podatnika jest ogólnodostępną platformą wiedzy o finansach i biznesie. Strona nastawiona jest na praktyczny aspekt doradztwa i pomocy w okresie kryzysu. Informacje przekazywane są w formie artykułów tworzonych przez ekspertów, webinariów oraz dźwiękowych podcastów.

Poradnik umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie skuteczności stosowanej strategii biznesowej, poprzez narzędzia diagnostyczne takie jak: Audyt Odporności Kryzysowej i Barometr Efektywności Biznesowej. Finalnie, otrzymywany jest indywidualny raport z diagnozą sytuacji firmy, informacjami o potencjale stosowanej strategii w kryzysie oraz szansach na wyjście z ciężkiej sytuacji. Poradnik podatnika dostępny jest pod adresem: www.poradnikpodatnika.gov.pl

2. Pracownik na urlopie wypoczynkowym i jego obowiązku służbowe – Okres urlopu to czas wyczekiwany przez wszystkich pracowników. Kojarzy się z przerwą od obowiązków pracowniczych oraz porannego wstawania. Generalnie to prawda, jednak pracownik nawet na urlopie ma pewne obowiązki, które musi wykonać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem każdego pracownika. Pracodawca ma obowiązek go udzielić w określonym wymiarze i terminie, a pracownik nie może go odmówić!

Pracownik ma prawo do korzystania z przysługującego mu urlopu w sposób niezakłócony i w terminie przewidzianym w Kodeksie pracy oraz ustalonym z pracodawcą.

Pracownik może zostać odwołany z urlopu w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy uzasadnionej wystąpieniem szczególnych okoliczności, które nie istniały w momencie rozpoczęcia urlopu. Natomiast brak obecności pracownika może spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu pracy.

Decyzja pracodawcy obejmująca odwołanie z urlopu jest wiążąca dla pracownika i musi zostać zaakceptowana, nawet jeżeli osoba przebywająca na urlopie się z nią nie zgadza. Zignorowanie decyzji pracodawcy może prowadzić do uznania, iż miejsce pracy zostało opuszczone bez usprawiedliwienia. Taki przypadek może doprowadzić nawet do dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy.

Uprawnieniem pracownika jest skierowanie sprawy odwołania urlopu do Sądu oraz uzyskanie rekompensaty kosztów poniesionych przez pracownika wynikających z faktu spędzenia urlopu poza miejscem zamieszkania czyli pozostających bezpośrednio w związku z odwołanym urlopem. Zwrot kosztów obejmuje, także wydatki związane z powrotem rodziny pracownika. Przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej części urlopu w ustalonym z pracodawcą terminie, jednak nie później niż do końca września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca musi dokładnie przemyśleć swoją decyzję, bowiem odwołanie urlopu może wiązać się z dużymi kosztami!

Dużo kontrowersji budzi stosowane powszechnie przez pracodawców polecenie służbowe dotyczące obowiązku zabrania na urlop firmowego telefonu lub laptopa. Pracodawca może zarządzić obowiązek zabrania na urlop sprzętu służbowego przez pracownika, w celu utrzymania kontaktu. Pracownik nie ma obowiązku codziennego sprawdzania skrzynki mailowej czy też pozostawania „pod telefonem”. W czasie urlopu pracodawca nie może zobowiązać pracownika do utrzymywania kontaktu z kontrahentami lub klientami. W orzecznictwie takie polecenie służbowe jest uznawane za niezgodne z prawem i nieetyczne.

W czasie przebywania na urlopie pracownik nie wykonuje zadań służbowych oraz nie ma obowiązku pozostawania w gotowości do pracy. Pracodawca w tym okresie nie może wydawać poleceń służbowych. Co ważne, pracodawca nie może stosować żadnych negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który podczas urlopu nie odbiera swojego prywatnego telefonu.

3. NSA O UDOSTĘPNIANIU NIERUCHOMOŚCI ZAKŁADOWI ENERGETYCZNEMU – Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2021 roku odniósł się do kwestii okresu udostępnienia nieruchomości w celu naprawy przez zakład energetyczny słupów oraz przewodów energetycznych.

Formalnie, w celu dokonania niezbędnych napraw, mimo sprzeciwu właściciela, zakład energetyczny wejdzie na posesję zaraz po zgodzie starosty, a jeśli sprawa trafi do wojewody – tuż po jego decyzji.

NSA wskazał, iż obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepisy nie nakazują wskazania konkretnej daty, w której ustaje obowiązek nałożony decyzją zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości. Przewidują jedynie, że udostępnienie nie może przekraczać 6 miesięcy. Ustawodawca wprost nie uregulował, od kiedy powinien być liczony okres udostępnienia nieruchomości, przez co stwierdzić należy, że organ dysponuje w tym względzie uznaniem administracyjnym, a zatem może być on liczony zarówno od dnia wydania decyzji, od dnia uprawomocnienia się decyzji, ale także od dnia zajęcia nieruchomości.

 

KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska

pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

www.kpla.com.pl

                                                                                           e-mail: kancelaria@kpla.com.pl